08.12.2003 Mon.

今日放學去左佐敦補完習之後, 去左土瓜灣溫書... edwin 都有去呀.....佢本身話同我ba位..但佢冇呀... 佢本身叫我坐佢斜對面o個個位o既....但我冇理佢....因為我費事俾佢話我煩住佢呀...

我走o個時.....寫左張memo 俾佢話我走....我以為佢唔會出唻搵我.....但我等緊lift o個時... 佢追出唻呀... 佢俾左份三文治我呀...^^ 我入lift o個時....見到佢個樣....好似好d 唔捨得我咁呀...^^ 但我冇喎.....今日叻左唔少... 諗野都大個左好多....唔再一見到就要點點點... 我明白大家都有野做...

上到小巴.... 份奶油多....雖然係凍晒... 但....都好好味呀... 係edwin 咁關心我..先會買定俾我... 凍左d 都冇所謂啦...^^

 

1