02.07.2003 Wed.

尋晚我唔多舒服......又有少少傷風+感冒喎.....之後, 仲有d 肚痛+胃痛添呀......但edwin 聽到我話呢度唔舒服....o個度唔妥好似已經聽到麻木左lu......淨係會講一句.....你成日都係咁o架啦...咁........唉....我又唔係扮野喎...真係好辛苦ga ma....不過....我都真係應該聽下佢講check check o既.....阿鎬都話佢以前女朋友...又係成日話肚痛.....去做body check 啦...發現原來有個石胎o係佢肚入面呀....本身o個個胎應該會係o個個女仔o既孖生兄弟姐妹唻o架...我聽完都真係有d 驚......

今日考eng section a+ b 呀.......唉...我真係唔敢抱大期望呀......當我收到我份phy II之後, 我真係呆左......點解可以咁低分o架.....><好唔開心呀....>.< essay 得2/40 咋......好低呀.........仲有m.c. 12/35......唉........好低分呀....>.< 覺得自己好唔掂呀....

之後11點到....我地1-14號12點先要返去考phy lab......我就同左....jonathan...eric..朱仔...阿力...賴kent..阿駿...阿杰...阿鎬..去左麥記食野o勒....eric 話一陣唔食野就會去開木台喎...所以我都食左個餐......之後, 考phy lab.....都ok la.....冇爆炸....呵呵1..^^

之後, 就同阿gil..eric 同jonathan 去阿gil 屋企打牌o勒....edwin 話佢今日有d 占寒占凍呀...死啦.......梗係我尋日傳染左佢啦.....我真係衰呀...>.<

打到7點鐘就走lu.....唉....又輸喇.....輸左$2xx 呀.......唉........edwin 冇問起...我都諗住唔講o架lu....成日輸咁多....>.< 不過...佢最近俾我o個張$100 我冇用過.....留住左....我唔可以輸埋佢俾我d $$ o架....>.<

之後, 坐86c 返屋企...足足坐左成粒鐘呀...仲要拎住兩本仲重過電話簿o既chem. notes喎......阿鎬話俾erica...我就問左erica 借唻copy.......嘩....重到丫....好彩....去阿gil 屋企o個段路....好人o既eric 同jonathan 幫我手每人拎一本咋....^^

edwin 又去溫書書lu....放左工之後, 我返到屋企已經係勁勁肚餓喇.....好辛苦呀......食完飯之後, 沖涼...打日記....宜家吹埋頭都訓lu...

聽日仲要補課.....phy + chem 呀...>.< 由9點補到4點......

 

1