10.07.2003 Thur.

今朝要返聖母練中樂......話就話9點.....但我8點半先出門口....坐2F 我都知都要坐成45分鐘仲要行返去呢...哈哈......不過...我遲d 都唔緊要o既....^^ 點知阿屎同我差唔多咁遲...我地兩個就約埋o係門口等先再入去o勒....^^

練到12點幾....我同ava+菁菁+阿yo 就去左黃大仙大家樂食飯飯o勒.....食完之後, 我同ava +阿yo 就上左ava 屋企打機機........因為ava 話買左新game 呀..咁梗係要玩下啦....^^

玩到5點...我就走lu.....因為今晚約左edwin 食飯飯....^^ 同佢一齊半年喇今日......^^ 6點鐘....我因為覺得我個頭唔係好得..所以就返屋企吹過左o勒....15minutes 之後 就o係屋企去旺角搵佢o勒......

之後, 一齊搭巴士去奧海城....^^ 7點幾.....就行晒成日奧海城lu....就去左food count 食野o勒....^^ 食完野....都未夠8點.....咁我梗係覺得早o架啦.....之後, 就去左青衣城行o勒....^^

o係青衣城.....佢o係運動家睇o岩左件衫衫喎...就買o勒.......等緊俾$$o個時......俾我見到學校個technician 阿sam 喎......原來佢o係o個間野裡面攀緊石喎..........真係勁......第二次同佢出街撞到學校d 人喇.....

到到9點到......就搭地鐵返屋企lu.....^^ 今日成日都好開心呀!!!!不過....我又差dd 為左edwin 講o既笑而喊喇....>.<

返到屋企....爸爸就話netvigator 張單唔知做乜好貴喎.....跟住....佢勁勁大聲咁同我講話......係因為我地房部腦用左56k 所以攪成咁喎...我話唔會佢又唔信喎......咁我咪乜都再裝過晒佢囉.....

11點半....edwin 打唻話訓lu 喎....我話俾佢聽頭先爸爸勁大聲講野啦......跟住..我又開始變聲lu 喎......edwin 都知我想喊......佢就刻叫我唔好喊 唔好喊...咁喇....其實佢知我想做乜....我未做...佢已經安慰我....我已經好開心....好感動...之後, 佢仲要話...萬大事有佢之後, 我真係開心到喊呀....^^ 好多謝佢呀!!!錫晒你呀!!!!!edwin!!

 

 

 

1