11.07.2003 Fri.

今日冇野做......所以就可以留o係屋企o勒...尋晚edwin 同我講佢今年o既生日願望就係想我入到U .......我真係覺得唔易呀...但為左佢....我一定會試...會盡力......^^

朝早.......就真係好乖咁溫physics.....溫左一個chapter....好少添.......不過....總算真係明呀.....edwin 打唻問我做緊乜我話溫緊書....佢都讚我乖....^^

溫到4點.....阿珊終於俾到份校歌譜我喇.....因為我聽日校政諮詢大會....polly 叫左我幫手彈校歌.....

咁我就即刻起勢練啦./.......份譜勁樣衰呀......不過.....總算練到....^^

edwin 放左工就去左踢波.......我因為聽日要返學...所以要早訓呀....所以11點幾打俾佢話我訓o個時...佢先食緊野......^^

 

 

1