13.07.2003 Sun.

尋晚12點幾就訓左覺lu....今朝要返choir 呀.....返到去冇位坐喎....miss 又我坐第一排囉.......我話不如再坐前d丫.....跟住佢就同我講話因為于麟叔o係度.......佢要搵d 唔走音o既人坐前面遮住d 走音人喎....okok.........好啦....好彩我今日表現唔錯jei....

之後, 我就搭巴士去尖咀join 媽媽o勒......因為我話今日同佢行街街.....跟住我地就行左海港城o勒.....新o個邊我上次同edwin 行過.....媽媽就唔知有新o個邊開左....我就同行o勒.....

之後, 我順便去左sony shop 睇......因為edwin 話佢部mp3 機粒電好似有事...所以我就傻下傻下咁諗住幫佢睇下o勒.....尖咀o個間sony 話佢o個度冇...要去到旺角o個間先有.....跟住我返屋企就打o個個卡片o個個電話去旺角間sony 問啦....我o個時先知原來粒電係入置o架囉.....仲等我做左傻仔添......算啦.....為左edwin o既做乜都唔緊要.....我都係想幫下佢jei.....

我今日由4點幾開始等電話......硬係覺得edwin 會隨時打唻話返唻...所以不斷等...不斷等......等到7點.....都仲未有電話..開始掛住佢喇.....仲要係好掛住..好掛住o個隻...>.<唉.....咁冇心機o既時間...真係唔想溫d 令人頭爆o既phy呀....但我知道我唔太想o係度hea...咁我就繼續睇本「唐山大地震」o勒.......因為睇完先可以睇埋本「原來孔子」.....其實都係讀緊書.....溫緊書......不過改左溫我最屎o既主科......中化....

到到8點幾9點.....edwin 終於打俾我喇......闊別左廿幾個鐘.....廿幾個鐘冇聽過佢把聲.....冇聽過佢電話......突然聽返好開心呀!!!!^^ 佢話佢o係羅湖呀....一陣仲會去埋大圍食飯之後, 先返屋企喎.....

跟住.......11點幾...我同佢再傾電話o個時...我就問佢部mp3 點o勒......我諗住如果係o既話聽日我幫佢手換ja ma...佢又話唔洗喎....月尾出糧先攪喎.....咁好啦.....

1