14.07.2003 Mon.

今日約左許生飲茶.....食晏.....佢地班友仔呀...尋晚諗住改地方又要我打俾許生同佢講喎.....激死呀......我都冇見許生好耐lu....估唔到我尋晚打俾佢...佢仲認得我係邊個喎......勁呀!!!!^^

今日約左12點...o係九龍城廣場間好彩食飯....許生都係遲左10分鐘咋.....最過份o個個竟然係阿屎囉....遲左成個鐘呀....

嘩.....都嗌左好多野食呀......不過...埋單都係每人$56.5 仲要已經請埋阿sir 喎.....超勁呀!!!! 之後, 我同阿屎+ 阿yo +ava 又去左旺角信和睇渡假屋o勒.......阿yo 話o個間有天台BBQ 真係好鬼正o架....不過...都要$650 呀....不過...我地最尾都係firm 唔到因為sharon 同菁菁佢地要返工唔知去唔去......點知我地就去左行街o勒.....行到咁上下就入左公和食野...sharon 話唔介意夜晚入去...朝早出唻喎......跟住菁菁又話得lu 喎....激死....>.< 我地仲打左電話俾vicky....vicky 聽到我地咁多人係一齊....勁話佢又要唻囉..哈哈...坐到5點.....就走lu...我就返左屋企....5點半.....

之後, 我就o係度訓左一陣....嘩.....完全訓唔到.......醒得好緊要呀...>.<

今日星期一 9點半又有jamie olivers 睇lu..^^ 頭先edwin 話今晚會去踢波...但我聽o個時聽到話聽日....但因為之後, 我打俾佢幾次都冇人聽...所以我就估我聽錯野o勒.....^^ 10點幾......終於搵到佢喇...我o個時又睇緊唐山.....佢話宜家食緊野喎....

12點....edwin 話返到屋企lu.......傾左兩句之後, 就收左線lu.....我唔知係咪睇唐山睇得投入得滯......突然好驚 身邊o既突然之間唔見左.....好驚佢地任何一個o係冇一句野留低就突然離開我呀...好驚好驚呀....所以我即刻send 左個message 俾edwin ....我話「突然間o係度諗如果有一日我再冇機會見到你.....咁我點算呢??? 好驚呀.....一諗起就想喊.....><」跟住....其實o個時已經就快一點....我冇熄到電話......佢都冇打俾我....我諗佢係訓左lu......之後, 訓左好耐....都係訓唔著......

1