20.07.2003 Sun.

尋晚訓得一d 都唔好呀.......5點幾..又起過一次身...又訓返...我又唔記得今日原來要9點去飲茶喎......攪到我要9點幾就起身.....嘩..勁勁辛苦呀......

終於9點幾就去左同阿爺佢地飲茶...食左少少野咋.....之後, 就上左阿爺到坐......佢地就繼續傾阿女麻d 野o勒.......11點...我就去左choir o勒....去到11點5到啦....

嘩........已經勁唔夠訓o架啦....仲要死頂喎.....又要扮精神喎...一唔洗唱...我就進入睡眠狀態....不過係開眼o個隻喎...勁支力呀...>.< 琪琪同阿韻勁叫我醒下.....咁我就會扮一陣精神....>.<

走o個時打俾edwin 啦.....佢都飲完茶返緊屋企lu...佢話今日4點幾5點先出去喎....好囉........

咁我就返屋企先o勒.....返到屋企冇人喎....我又唔想o係床訓.....因為唔想換衫又唔想整皺d 衫喎....就扒左o係抬度訓o勒...原來2點至3點.....edwin 話去做gym 喎...唔怪得話要4.5點啦.....之後, 我訓到媽媽佢地返唻....媽媽買左個蛋撻俾我.....我之後, 又食左兩個橙喎....之後, 到到4點幾...edwin 就話o係荃灣等...lu.......

咁我就搭地鐵過荃灣啦....o係長沙灣地鐵月台竟然見到伯爺喎...佢要去青衣返工lu.....所以就一齊搭地鐵o勒......又傾埋d 勁實際o既野啦.....讀書呀....o個d 啦.....

去到荃灣.....就幫我媽媽換左十送一o既飛啦......因為媽媽叫我幫佢搭埋o個次同佢換飛.....之後, 都等左一陣....edwin 先到...今日都幾鬼熱呀...>.< 到到7點幾....就去左pizza hut 食野lu...要等位呀....所以出左去行左一陣......去pizza hut o個時.....撞到edwin 以前中學o既阿sir 呀....

食飽飽之後, 就o係千色店行左一陣......edwin 已經就晒我..行得好慢o架喇....但我都係有dd 肚痛呀...>.< 到到8點幾......就搭地鐵返屋企lu.....o係地鐵裡面...edwin 又勁o係度笑對面個細路喎....笑鬼我呀...哈哈.....^^ 佢自己都笑到面都紅晒...^^ o係o個一刻...我知道我真係揀o岩左一個可以攪到我好開心....係真心o既開心o既一個人lu.......唔係個個講o既笑話...我都會覺得好笑o架......有d 無聊男人講o既笑話....淨係佢自己先笑得出囉...一d 都唔好笑....又要扮到好好笑喎...真係吹漲...但edwin 就唔係o個d 無聊男人o勒...哈哈....^^

返到屋企.....我就沖涼lu.......其實都已經好支力lu.....不過....都係等埋edwin 電話...幫我細佬check 埋d theory 功課..睇左一陣independence day(天煞..地球反擊戰)先訓.....都12點幾先訓呀....

 

1