11.05.2003 Sun.

今日母親節....我都仲係要返choir....不過..我8點幾就起左身lu....可能因為尋晚太早訓lu...edwin 今朝7點先返屋企呀.....win 左dd $$....^^

choir 之後同琪琪一齊搭巴士返屋企.....o係巴士度傾左好耐偈呀...哈哈....好耐冇試過同佢傾咁耐喇..... 返到屋企....edwin 落左街買野食....佢媽媽原來去左一日遊..所以今朝冇飲茶....之後, 我o係屋企做news review.....唉....miss 都傻傻地o架.....俾個咁o既topic 人.....>.<" edwin 都好乖乖咁o係屋企溫書書......^^

到到4點幾5點....之前...媽媽話想去沙田食飯..我地就出門口o勒....o係沙田行一陣...等埋爸爸先去媽媽話o個間野度食.... 因為去沙田會經過九龍塘...我就o係九龍塘個月台度見左edwin 30秒都冇......?返個電話o勒....哈哈....終於發現edwin 有野驚lu..哈哈....其實唔洗驚啦.....真係唔洗驚o架...傻豬....

咁樣...攪到edwin 本身唔洗出街..都特登要出街....>.< 佢去埋BIEM ?褲添呀....... 本身話去沙田龍華o既..但點知o個度超級多人...就搭的士去左河畔花園諗住食強記雞粥啦..點知都係好多人....最尾...就o係隔離d 餐廳度食o勒...都幾ok 呀..... 食完飯之後, 就搭86C 返屋企o勒......返到屋企...edwin 話佢今晚都係食飯盒咋...><

不過...好乖...o係度溫書......溫唔晒都唔緊要啦.....努力過咪得囉...^^ 我沖完涼都訓lu....edwin 訓之前online 講左其中一句..我識佢咁耐...4個月唻我都未曾聽過佢講o既野囉.....好開心呀!o個一刻真係......原來...佢都會講呢d 野o架喎...^^ 得意......

1