12.05.2003 Mon.

尋晚發左個夢...個夢係同edwin 去左法國玩o架.....^^ 我仲將我畢生所學過o既法文o係潛意識度拎返晒出唻添呀.....^^ 攪到我今朝唔捨得起身呀.....

好在今日冇發燒...可以返學.....我好留心上堂ga.....但中文堂真係好辛苦...成堂都好掛住edwin...... recess 同上堂之前....又幫阿珊做左dd 功課......呢日就係咁....好快過左o勒.....

放學同polly 一齊搭小巴返屋企呀.....不過佢o係九龍城落....因為佢約左個friend 去唱k.... 講起唱k..我都好耐冇去過lu....... 今日冇帶電話..所以返到屋企先打俾edwin....edwin 話佢細妹幫佢拎個張claim cheque 喇...佢叫我估幾多$$ 喎...我又係一估就中喇.....好犀利呀!!!!我唔係第一次一估就中o架喇.....之前...edwin 又叫過我估野...我又係中左呀!!!!好犀利呀!!!!^^ 今日edwin 就test lu...唔知點呢.....希望佢識啦!^^

1