30.09.2003 Tue.

今日返完學....諗住去學琴...點知搭緊車.....聽返voice mai中先知學琴改左聽日學...所以我就索性返左屋企.......

返到屋企.....換左衫...又要去金鐘補英文lu.... 由1915-2030.......edwin 話佢今日又要OT........我問佢...不如一齊食飯.....佢又話唔好..... 咁就算囉.....

點知我補完習問佢o係邊...佢話佢o係葵芳喎... 佢話同個friend 食飯+ 睇戲喎.... 我即刻好憫..... 點解之前我問佢....佢又話唔好....同佢d friend 又好喎... >.<

之後, 我行緊返屋企o個時.......我心平氣和咁打俾佢.......話佢知我頭先o係MTR 度借左十幾蚊俾一個陌生人......我就順便問埋點解......佢話因為o個時...唔知幾時放得工.....所以就咁答我.....

 

1