~~~ Welcome to ::: Angie @ SMAP ::: ~~~

@

@

*S   *M   *A   *P

@

*S *M *A *P   are

Nakai Masahiro     Kimura Takuya     Inagaki Goro

Kusanagi Tsuyoshi     Katori Shingo

@

Please come in~

::: Angie @ Smap :::

@