HISTORY

 

Nino + Aiba = Bad

 

Nino + Aiba + Jun = Man

 

Nino + Ohno + Sho + Aiba + Jun = ARASHI

 

入行經過:

Nino 媽媽加零用錢 (本來唔想, 因為佢只喜歡打棒球)
Sho 想學跳舞~
Ohno

媽: 阿智, 我把你的資料寄鬙h尊尼事務所

智: 唔, 我知道了...

Aiba 因為喜歡打籃球, 想上電視打
Jun 利誘

嵐在16/09/1999在夏威夷宣佈成立~!!!


 

Home

 

1