Barry 's News - 新城娛樂台 -點正娛樂
日期 標題
22/02/2003
*勁歌監製解釋換主持原因
22/02/2003
*啤梨唔做勁歌(暫定)(唔清楚標題係咩)
26/12/2002
*啤梨雨中派1000張Coupon拉票
18/12/2002
*啤梨毋懼緋聞請關心妍睇戲
03/09/2002
*啤梨受電話騷擾想轉電話號碼
29/08/2002
*啤梨同千嬅過足成日中秋節
16/08/2002
*啤梨明日出碟開始歌手生涯