> > Subject: IQ test
>> >
>> >
>> > >
>> > > > >http://www.ie2000.com.cn/zscy/test/iq_test1.php3
>> > > > >
>> > > > >雖然這板塊提倡“輕鬆?,但是……
>> > > > >
>> > > > >這是絕對標準正規的IQ測試題,限時45分鐘,測測你的IQ!
>> > > > >
>> > > > >根據《斯福坦-比奈量表》,對智商進行了分類,
>> > > > >140以上接近极高才能,稱謂 “天 才?;
>> > > > >120~140稱為很高才能;
>> > > > >110~120稱為高才能;
>> > > > >90~110稱為正常才能;
>> > > > >80~90稱為次正常才能;
>> > > > >70~80稱為臨界正常才能;
>> > > > >60~70稱為輕度智力孱弱;
>> > > > >50~60為深度智力孱弱 ;
>> > > > >25~50為极度智力孱弱 ;
>> > > > >25以下為白癡。正常智力水平應該是90~110。