Subject: FW: IQ?]

 

> FW: IQ題
>
> 有個病人個腦有事, 要做手術換腦. 醫生搵o左三個唔同價錢o既腦俾佢揀 :
>
>    1. 布殊個腦賣10萬美金
>    2. 貝理雅個腦賣20萬美金
>    3. 董凸手個腦賣100萬美金
> 個病人嘩o左一聲, 好奇怪點解董凸手個腦賣貴咁多!!
>
> 大家估o下點解解董凸手個腦賣貴咁多?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 答案:
>
>
> 個醫生話 :
> "梗係貴啦, 呢個腦全新未用過o架!"
>
>
>
> --
>