ㄨㄨ 朋友二號 ㄨㄨ               ㄨㄨ 朋友二號 ㄨㄨ?????

朋 友 對 我 黎 講 . . .

唔 . 對 於 我 黎 講 ...男 仔 既 朋 友 係 多 過 女 仔 ..可 能 係 因 為 我

屋 企 入 面 除 左 媽 咪 同 我 之 外 . 其 他 全 部 都 係 男 仔 . 加 埋 我

有 三 個 哥 哥 .. 可 能 係 咁 培 養 左 一 份 男 仔 頭 既 性 格 比 我 ...

但 並 非 一 件 壞 事 . 因 為 我 呢 份 咁 既 性 格 , 令 我 同 人 相 處 更

容 易 , 可 能 我 真 係 你 地 口 中 所 謂 既  "女 仔 之 中 既 男 仔".... 

但 真 係 好 多 謝 一 班 一 直 以 黎 對 我 好 好 既 朋 友 ... 今 年 大 家

可 能 要 面 臨 一 次 考 驗 , 無 論 點 都 好 啦 , 大 家 會 唔 會 一 齊 升

上 Form 4 都 好 啦 ~~大 家 比 D 心 機 , 唔 到 最 後 都 唔 好 放 棄 ... 

      

離開 這一刻感覺不會忘記    朋友 抱擁告別明天各自遠飛
      難得 並沒傷感依依不捨顧慮     重拾昨天 樂趣一
....

   別了依然相信 以後有緣再聚    未曾重遇以前 要珍惜愛自己
   在最好時刻分離不要流眼淚     就承諾在某年 某一天某地點 再見...

 

                   

1