Good Time

曲:黃貫中 詞:黃貫中

通宵的喧嘩 很吸引吧
你不想歸家 只想逛嚇
你High到聲沙 烏哩媽叉
你跟他響旺角 兜到出沙頭角

超低音Woodfer 差D爆炸
片番個急彎 幾大要撐
你相信專家 都買你怕
怕且你好自我 怕且已經大個

* You Have A Good Time
Good Time Good Time
You Have A Good Time
Good Time Good Time *

周身都穿窿 不感到痛
你一味識兇 一味夠勇
你一味好朦 一味放縱
你不會講代價 你只係想腐化

重唱 *

你有否諗過想做甚麼

重唱 *

你有否諗過想做甚麼
你有否諗過聽日如何

back