[English]

                                                你好, 我係 莎莎.

                                               

                                                 

我媽媽oFigtree Pet Shop 度買我返oo, 聽講話佢原本係想去買糖, 點知經過Pet Shop見到我苦苦哀求, 忍唔住帶o左我返去佢屋企, 初初我好驚o, 原來屋企仲有大狗Bulu, 同埋惡死Mizu.

Mizu好憎我, 平時已經搶我d o野食, 仲有趁媽媽見唔到仲踢我落樓梯, 所以我  o既童年過得好唔開心

但而家我長大啦, 而家我大隻過Mizu, 佢已經唔會再蝦我啦, 我地仲好friend , 以前佢每次困住o向廁所都係我救佢出o黎咋!

而家我就快四歲啦, 我今年做o左我狗生o既一大重要o既事, 就係我desex o, 以後唔駛再生BB 咁辛苦!

雖然我每日都係行行企企, 無咩特別, 但係其實我每日都等緊我媽咪返o黎陪我.  平時我阿媽瞓緊覺o既時候我就最鍾意obackyard 度曬太陽.

其實我係一隻好健康o既狗, 我鍾意一早起身曬太陽, 食我就鍾意食多d 蔬果, 飲多d 奶奶, d 煎炸o野我麻麻地鍾意咋, 所以我生o左咁多個BB 都仲fit Mizu, 又可能我太過男仔頭, 唔夠Lady, 所以我無咩男朋友仔咋.

 

大家可以入去睇0下我d相 .................   

 

1