<

Counter

<<無無聊 @ 戇居居 Club>>

亞勁 (大師兄) ~ 豬豬 (二師妹) ~ 亞仔 (三師妹) ~ 畏蚊 (四師妹) ~ Gary (五師弟) ~ 亞龍 (六師弟)

喂喂!唔到都入o黎睇下有乜新料丫......

如果你冇乜o野做又想睇o下o野o既話,就入o黎啦 ~~ 請進照相館 !

"小小的宇宙,歡欣的宇宙,像地球天天笑,是我小時候" ~~ 請進小時候 !

自命一世英明,但係可能..... ~~ 請進大腦 !

"它"、代表住你o既小小願望,"它"、代表住你o既小小心意 ~~ 請進耆英板 !

快樂、並唔係人人都可以擁有!但係如果你想去玩、去癲o既話就入o黎o拉 ~~ 請進 PARTY !

既然一場o黎到,不如留低你個名啦!!~~ 請進留言板 !

 

多謝各位相助.......特別嗚謝!