Welcome to Fu Fu's homepage!!!

大家好呀!!!呢個係我第一個自己整o既個人網頁,請多多指教!!!

好耐之前已經想整番個網頁,但係我太懶啦,所以一直都係得個講字~hehee

上次因為要交IT功課,所以我終於肯開始整啦......

第一次整網頁,可能會整得唔係咁好,我之後會慢慢改善o架啦。

    

你係第Counter位訪客,多謝光臨,有時間再o黎過呀~

    

^^^23/12/2002新開張     22/4/2003搬遷到Geocities     15/5/2003last update^^^

1