:~~~~

:2B~

性別:唔知呀~~

學校:迦密愛禮信中學

電郵地址:canny512hk@yahoo.com.hk

嗜好:食糖~訓覺~玩...............聽歌~~

不可缺小的食物:菜,糖,湯,蝦,蛋

唔食o既野:豬肉,

?#060;font color="#663366">最愛歌星:蔡卓妍~

最憎歌星:趙頌茹,余文樂

最愛歌曲:朋友仔,紅組加油

留言板網址:http://free.d2g.biz/gb002/gb.asp?user=cheukman

 

 

 

 

 

 

 

Counter 1