ประวัติคริสตจักรห้วยขวาง แบ๊บติสต์

คริสตจักรห้วยขวาง แบ๊บติสต์ ได้เริ่มต้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนคณะแบ๊บติสต์ในขณะนั้นที่ต้องการเผยแพร่พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ในละแวกเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่มีกลุ่มประกาศ/คริสตจักรตั้งขึ้นเลย โดยมี ศจ.จัดสัน เลนน่อน และภรรยา, อ.สมพงษ์ สุขสว่าง, และครอบครัว อ.ไพรัช สร้างถิ่น เป็นผู้ริเริ่ม โดยได้อาศัยบ้านของ อ.ไพรัช สร้างถิ่น เป็นสถานที่ตั้งกลุ่มประกาศ โดยในระยะแรกได้เดินออกแจกใบปลิวตามแฟลตต่าง ๆ ในละแวกตลาดห้วยขวาง และบทเรียน “เราห่วงท่าน” ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งต่อมาได้มีผู้กลับใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ แต่ทางกลุ่มประกาศมิได้มีคริสตจักรเพื่อรองรับในขณะนั้น

ดังนั้น คริสตจักรห้วยขวาง แบ๊บติสต์ จึงได้ถูกสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 1985 โดยครอบครัว อ.ไพรัช สร้างถิ่น ได้ถวายบ้านของท่านซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2002/4 แฟลต 2 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นสถานนมัสการ โดยเริ่มแรกได้นมัสการพระเจ้าในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นนมัสการพระเจ้าในช่วงเช้าวันอาทิตย์ โดยศิษยาภิบาลท่านแรกของคริสตจักรคือ ศจ.จัดสัน เลนน่อน

 

สถานที่ตั้งคริสตจักรเริ่มแรก.

 

 

 

ศจ.จัดสัน เลนนอน (คนขวาสุด) และภรรยา อ.แฮเลียต เลนนอน (คนที่สองจากซ้าย)

มิชชันนารีผู้ก่อตั้งคริสตจักร

 

คริสตจักรฯ ได้ใช้บ้าน อ.ไพรัช สร้างถิ่น เป็นสถานนมัสการได้ 6 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ. 1991 ทางคริสตจักรฯ จึงได้ซื้ออาคารคริสตจักรหลังใหม่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/90 ซ.นาทอง ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ โดยใช้เป็นสถานนมัสการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระเจ้าได้กระทำกิจ และทรงอวยพระพรคริสตจักรฯ เป็นเหตุให้มีผู้มาเชื่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ

 

อาคารนมัสการปัจจุบัน (บรรจุคนได้ 60 คน)

 

รายนามศิษยาภิบาล คริสตจักรห้วยขวาง แบ๊บติสต์

เริ่มปี - สิ้นสุดปี ชื่อ-สกุล

1985 - 1990 ศจ. จัดสัน เลนน่อน

1991 - 1991 อ.สลับ คัมภีร์นุวัฒน์

1992 - 1996 อ.สมัคร กำบัง

1997 - 1998 อ.ชูชาติ ยะเกษม

1999 - 1999 ไม่มีผู้รับใช้ (ประธานธรรมกิจฯ รักษาการแทน)

2000 - ปัจจุบัน อ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล

 

 

ศิษยาภิบาล อ.พิชัยยุทธ พิชัยกุลและภรรยา

 

 

รายนามคณะธรรมกิจฯ ปัจจุบัน

อ.ไพรัช สร้างถิ่น ประธานคณะธรรมกิจฯ

คุณณุภา แซ่อ้วง กรรมการ

คุณอุบล สุขเวช กรรมการ

คุณวราภรณ์ ลีลานิพนธ์ กรรมการ (ประธานอนุชน)

อ.ถนอมศรี สร้างถิ่น เหรัญญิก

คุณอัมพร สร้างถิ่น เลขานุการ

 

 

คณะธรรมกิจ (แถวนั่งจากซ้าย) อ.พิชัยยุทธ พิขัยกุล (ศิษยาภิบาล), อ.ไพรัช สร้างถิ่น (ประธานฯ), อ.ถนอมศรี สร้างถิ่น

(แถว2จากซ้าย) คุณอัมพร สร้างถิ่น, คุณวราภรณ์ ลีลานิพนธ์, คุณอุบล สุขเวช

 

 

 กลับไปหน้าแรก Go to first page

1