to front paga
to opera survey
LOHENGRIN
Den Norske Opera, Oslo 2003
Wedding scene, from left. Carsten Harboe Stabell as Heinrich, Ragnhild Sørensen as Elsa, Timothy Mussard as Lohrengrin. Foto: Erik Berg,
Ragnhild Heiland Sørensen as Elsa in Lohengrin, 1. act. Foto Erik Berg.
MUSIKALSK SETT,
ABSOLUTT VIDUNDERLIG.
Historiefortellingen, scenografi og kostymer en katastrofal voldtekt av Lohengrin.
Av Henning Høholt
Foto: Erik Berg

På Den Norske Opera i Oslo, opplevde vi lørdag 15. mars 2003, sesongpremieren av siste års nye produksjon av Richard Wagners vakre opera Lohengrin. I år med ny besetning i alle store roller,en meget god miks av internasjonale fremragende sangere og operaensemblets egne utsøkte stjerner.

SOLISTER OG KOR
Musikalsk sett var det vidunderligt å lytte til, solister, orkester, det fremragende koret med mange vakre pianissimi, og stor vellnyansert klang i de kraftigere delene. Steffen Kammler har gjort en god job med de mange detaljer i det store kor parti, koret er kledelig utvidet på herresiden, som hjelper til å gi det hele det ekstra trykk, som trenges, men også til at de svage partiene har en egen vakker klang, hvor jeg spesielt merket meg de mange vakre tenor stemmer.
.
Den gode solistgruppe, med
John Wegner som en fremragende Friedrich von Telramund med strålende klang og enorm kraft i sin stemmeprakt. Hildegard Behrens som Ortrud, som så vidt jeg har forstått hun synger for første gangen i sin stjernekarriere, hun ser og låter minst ti år yngre enn det leksikon forteller om hende og hun er i tillegg en god skuespiller, som gjennomfører detaljene, slik at hennes rolletolking blir troverdig.
Timothu Mussard var overbevisende som Lohengrin, hans første. Han startett litt forsiktig, men efter første akten, da han kanskje begynte å føle seg mer hjemme, ble han bedre og bedre og iblant særdeles velklingende og med god gjennomslag  stemmeprakten, spesielt i tredje akten.
Vår egen stjernesopran
Ragnhild Heiland Sørensen var en meget vakker Elsa, med mange skjønne detaljer i sangen og i rolletolkingen, slik vi kjenner henne når hun er allerbest. Synd at hun må ikles et så lite vakkert kostyme, som ikke hjelper til å gi henne den ynde og eleganse, som hun og rollen fortjener..
Carsten Harboe Stabell var utsøkt og ruvende som Heinrich der Vogler, noen ganger kunne jeg ha trengt enda mer kraft i stemmen. spesielt i samsangen med John WegnerOle Jørgen Kristiansen sang vakkert med stor gjennomslagskraft  og var  flott som Kongens Herold.

HISTORIE, SCENOGRAFI OG KOSTYMER
På den ene siden. Publikum skulle kanskje ha betalt dobbelt for billetten, siden de opplever en historie for ørerne og en helt annen for øynene. - Men, dessverre, det er ikke så enkelt.
Som regissør for denne produksjon har
Alfred Kirchner valgt å flytte historien frem til nermere vår tid, plassert handlingen på en strand og en tilliggende campingplads. Samtidig så blir  operaen fremført med den originale teksten, som absolutt ikke harmonerer med eller har noen kontakt med, eller i det hele tatt samstemmer med den historie vi ser for våre øyne.

Om det hadde vært et nåtidsdrama av
Henrik Ibsen hadde dette kunne vært fremragende,  den avslappede feriestemningen ved en strand, hvor et drama bryter inn i kjedsomheten og blir fremført for våre øyne, -med det vakre bagteppe utsøkt lysdesignet av Gerd Budschigk, slik at skyene skifter i tråd med handlingen og plutselig på et sekund skifter fra blå til rødt, forøvrig perfekt i musikalsk harmoni med de syv  trompeternes innsats bak tilskuerneplatserne, på et av dramaets høydepunkter.
Men dette er, såvidt jeg har forstått det, ment å være den originale Lohengrin opera av
Richard Wagner, og i denne sammenhengen er det vi opplever en katastrofal voldtekt av Lohengrin.
Hvilket forøvrig også premierepublikum i fjor fullt ut markerte ved høylydt, og helt fortjent, å bue hr.
Kirchner ut av scenen, begge gangene, da han viste seg på scenen for å ta imot hyldest på premieren i 2002.  

FEILDISPONERING
For meg, som internasjonal etableret kritiker, oppfatter jeg det som en feildisponering å la Alfred Kirchner reise verden rundt og voldta den ene klasssike opera etter den andre, og til og med få penger for det. Jeg ville se det som en fordel om vi aldri mer opplever ham som regissør ved Den Norske Opera.
Men, når det er sagt. Historien blir fortalt utmerket i denne moderne versjon. For meg, der er ikke noen detaljer der ikke har sitt fundament  i den historie vi opplever på scenen, så på den måte er jobben utført utmerket, -om man da ikke hadde latt regissøren vri det hele om til en helt feil tidsalder, og glemme at dette ikke henger sammen med det tekstlige grunnlaget. Imidlertid som en operegissør for en klassisk opera, mener jeg at det er spill av penger å benytte denne regissør.Publikum vet dette allerede, og det er sikkert medvirkende til at salen kun var 2/3 full.
Hilde Andersen, som er regi ansvarlig for gjenoppsettelsen, har fulgt opp instrultørens ideer helt førsteklasses, dette henger godt sammen. Forestillinge flyter lett, den virker ikke lang, (4 1/2 timer), den er rørende og iblant medrivende og spennende. Men, som beskrevet ovenfor forestillingen er en katastrofe.

UTSØKT DIRIGENT
  Orkestret spilte meget vakkert, ga oss en av de store orkester opplevelser under dirigentpinnen til den fremragende dirigenten
Dietfried Bernet, som jeg håper at vi vil gjense til andre produksjoner. Konsertmester var Ole Bøhn.
Foto: Erik Berg
John Wegener as Friedrich von Telramund and Hildegard Behrens as Ortrud. Foto: Erik Berg
Foto: Erik Berg

Den Norske Opera.
Richard Wagner
LOHENGRIN

Conductor: Dietfried Bernet

Regi: Alfred Kirchner
Ressponsible for the renewal:
Hilde Andersen
Scenography and costumes:
Maria-Elena Amos
Lightdesign: Gerd Budschigk
Regiassistent: Vegard Vinge
Choirmaster: Steffen Kammler
Concert master: Ole Bøhn

*
Heinrich de Vogler:
Carsten H. Stabell
Elsa von Brabant:
Ragnhild Heiland Sørensen
Friedrich von Telramund:
John Wegner
Ortrud:
Hildegard Behrens
The Kings herold:
Ole Jørgen Kristiansen
Ragnhild Heiland Sørensen synger Elsa i Lohengrin. Foto: Erik Berg

Les også vår kritikk av fjorårets Lohengrin premiere i Oslo, med et helt annet hold med sangere.
LOHENGRIN på CD
English summary:
Musically absolutely wonderful
History, scenography and costumes a catastrophically rape of Lohengrin
By Henning Høholt
Foto: Erik Berg

At The Norwegian Opera, Oslo, on Saturday the 15th march 2003, we experienced the renewal of last years new production of Richard Wagners beautiful opera Lohengrin. This year with new singers in all the major roles, a very good mix of internationally outstanding guests and the excellent stars of the Norwegian opera house.

The soloist and choir.
Musically it was absolutely wonderful, the soloists, the orchestra, the excellent choir, with many beautifully pianissimos, and a large wellnuanced sound in the heavy parts.
Steffen Kammler has done a good job with the many details in the big choir part.
The very good group of soloists, with
John Wegner as an outstanding Friedrich von Telramund with wonderful power in his voice, Hildegard Behrens as Ortrud for the first time in her carrier, she looks and sounds ten years younger than what the encyclopedias tells about her, and she is good acting on stage, with all the details making that we do believe in hers performance of the role.
Timothy Mussard as a convincing Lohengrin, his first Lohengrin, he started a little cautious, but after the first act he was feeling more at home, and was best, and some time excellent in the second and third act.
Our own star soprano
Ragnhild Heiland Sørensen as a beautiful Elsa, with many wonderful details in the singing and in the acting, as we know her on her very best. Carsten Harboe Stabell splendid as Heinrich der Vogler, Ole Jørgen Kristiansen outstanding as The Kings Herold.

History, scenography, costumes.

On the one hand. The audience should perhaps be paying double prices for the tickets, as they are experiencing one history by the ears, and a totally other one by the yes. But unfortunately it is not so easily. As the director of the production
Alfred Kirchner has chosen to move the time of the play up to our own time, placing It at a beach and a nearby camping resort, and the opera is being sung with the original text, there is absolutely no harmony, or any connections between the history we are watching and what we are listening to. If this has been a drama by Henrik Ibsen it has been excellent, the relaxed picture telling at the beach where a drama is being performed in front of our eyes,  the beautiful back curtain, excellent lightened, light design is by Gerd Budschigk so that the skies are changing from blue to red sky in a second, a.s.o. But this is supposed to be the original Lohengrin opera by Richard Wagner, and in this version it is a catastrophically rape of Lohengrin.
That also the premiere audience fully told
Mr. Kirchner by booing him out from the stage two times at the last years curtain calls.

A disaster
For me, as internationally well estimated critic, it is a disaster to let Mr.
Alfred Kirchner travel around the world, raping one classical opera after the other, and even getting paid money for his work. I do hope that we will never have a new opera performance with him as director in Oslo.
But when that is said. The history is being told perfectly to the modern version, for me, there is not a detail there is not having a fundament, in the history that we see on stage, so in that way it is excellent, but as an opera teller of a classical opera, this is waist of money.
Hilde Andersen has been responsible for the renewal of Lohengrin, and has been following the instruction ideas absolutely first class. The performance is floating easily, it don´t seem long, and it is touching. But, as it is described above, a catastrophe.

Superb conductor
The orchestra was playing absolutely superb, under the baton of the outstanding conductor
Dietfried Bernet, Who I hope we will see again for other productions. Our excellent violinist Ole Bøhn was concertmaster for Lohengrin.

Henning Høholt, hoeholthus@c2i.net
"Wedding night", Ragnhild Heiland Sørensen as Elsa, Timothy Mussard as Lohengrin. Foto: Erik Berg
Den Norske Opera
1