แบบสอบถาม QUESTION FROM

แบบสอบถาม QUESTION FORM 


Tell us what you think about our web site, our products, our organization, or anything else that comes to mind. We welcome all of your question and suggestions.

1. สิ่งที่ต้องการให้ส่ง What kind of thing do you want us to sent?

  Size ขนาด Price List (update) ราคา Specification รายละเอียดสินค้า Other อื่นๆ

2. ประเภทสินค้าที่ต้องการทราบ What would you like to know about?

 Model, Sort แบบ,รุ่น   Size ขนาด

3. สนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าในเร็วๆนี้ Would you like to order this product soon.
    ต้องการดูตัวอย่าง Would you like to see sample.
    ต้องการให้ติดต่อหรือพบ Would you like to contact or meet us.
    มีโครงการที่ต้องการใช้อยู่ You have some project to use.
หมายเหตุ ระบุได้มากกว่า 1 รายการ (Select more than one)

4. โปรดระบุ Please you fill this blank 

โครงการ Name of project      
ที่ตั้งโครงการ Area of project
จำนวนพื้นที่ Amount  
เริ่มใช้เมื่อ Date of use สิ้นสุดเมื่อ End of use

5. รายละเอียดของคุณที่สามารถติดต่อได้ Tell us how to get in touch with you:

ชื่อ Name

 สถาปนิก Architect วิศวกร Engineer ผู้รับเหมา Constructor เจ้าของ Owner

บริษัท 
Company

ที่อยู่ Address

E-mail
Tel
FAX
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Enter your comments in the space provided below:
 
 
ต้องการให้ตอบกลับโดยด่วน Please contact me as soon as possible regarding this matter.
 


Author information goes here.
Copyright © 1999 [Sa-ngar visavaphan Ltd.,Part.]. All rights reserved.
Revised:12/09/01