Our 7 Wisdom

                           

                             Our    7 Wisdom 

 

                                   

                                                                                 計數器    

                        中七智使一班來自唔同學校的人由本來互不相識變成好朋友 ,

                             一起過了很開心的兩年 ,可惜時間不會因開心而停下來 , 始終

                             有各散東西的一天 ,我們唯有用這網頁來留低一 d 開心回憶和

                             保持將來的聯絡 ......