!! Ny adræsse !!

i he fått me æi ny adræsse t hæmesidå mi.. so d e bære å stekke innom mæ enj gång! ;)

http://home.no.net/njih