ยินดีต้อนรับสู่ วิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คาถาแนะนำเพื่อการทำโปรเจคให้เสร็จและจบการศึกษา คือ ขยัน อย่าขี้เกียจ อย่ารอ หมั่นเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่สามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้

หน้าหลัก
กรรมการดำเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างปริญญานิพนธ
กำหนดการที่สำคัญ

เอกสารที่สำคัญ
แหล่งข้อมูล

 

รายชื่ออาจารย์ต่อไปนี้ คือ อาจารย์ที่สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาได้ ให้นักศึกษาตรวจสอบความชำนาญของอาจารย์แต่ละท่านที่ใกล้เคียงกับความต้องการ หรือความถนัดของนักศึกษาเอง แล้วให้เร่งรีบขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นไปได้ ที่นักศึกษาจะทำโครงการ อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษารุ่นพี่ได้ทำโครงการแบบไม่มีความรับผิดชอบ กล่าวคือ ทำแล้วไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้อาจารย์หลายๆ คน ไม่ต้องการรับนักศึกษาในปีนี้ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าหาอาจารย์ท่านใดๆก่อนย่อมมีความได้เปรียบคนอื่นเสมอ และพึงระลึกไว้เสมอว่า อาจารย์แต่ละท่านรับนักศึกษาได้จำนวนจำกัด อาจจะรับได้ท่านละไม่เกิน 5 กลุ่มเท่านั้น

 


แหล่งข้อมูลงานวิจัย

 
 

ลำดับ

อาจารย์

สาขางานวิจัย

1.

..ดร. ศิวกร อ่างทอง

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Materials Processing

2.

..ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

..Materials Processing,
..Welding Engineering

3.

..ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

..Metal Forming,
..Finite Element Analysis

4.

..ผศ. สมศักดิ์ แก่นทอง

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

5.

..ผศ. นฤทธิ์ คชฤทธิ์

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

6.

..ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

..Work Study,
..Work Design,
..Engineering Economics&Financials Management

7.

..ผศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

..Operation Management,
..Production Planning & Control,
..Quality Management,
..Feasibility Study

8.

..ผศ. ชลิตต์ มธุรสมนตรี

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Safety Engineering

9.

..ผศ. มนตรี น่วมจิตร์

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis

10.

..ผศ. ไพฑูรย์ ประทีปสุข

..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

11.

..ผศ. สญชัย เข็มเจริญ

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

12.

..ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ

..Operation Research,
..Quality Control,
..Applied  Proability&Engineering Statistics

13.

..ผศ. ไพฑูรย์ พูลสุขโข

..Material Processing,
..Industrial Automation & Material Handling Systems

14.

..ดร. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล

Technology Management
Material Processing

15.

..อ. วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

16.

..อ. กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์

..Operation Management,
..Production Information Systems & MIS

17.

..อ. จงกล สุภารัตน์

..Computer Simul. Modeling&Analysis,
..Design of Experiments
..Operation Management
..Production Planning & Control

18.

..อ. นิพนธ์ กิจชระภูมิ

..Machine Design,
..Operation Manage.

19.

..อ. ประจักษ์ อ่างบุญตา

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis

20.

..อ วรวรรณ สิริสุวัณณ์

..Safety Engineering,
..Energy Management

21.

..อ. สมควร แววดี

..Materials Processing

22.

..อ. ศักดิ์ชัย จันทศรี

..Machine Design,
..Manufacturing Process Analysis,
..Manufacturing Technology

23.

..อ. อนินท์ มีมนต์

..Metal Production,
..Plastics Packaging Technology 

24.

..อ.วรญา วัฒนจิตสิริ

..Feasibility Study,
..Logistics & Supply Chain Management,
..Operation Management,
..Operations research, Production Planning & Control

 
1