Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: AdungaL
Film: Guru
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

AdungaL pAdungaL piLLai pon vaNduhaL
gg gs g g gs g g  r  m g s

ulagathil pala uLLangaL endrum 
rggr s  rgg r s rgrg s r

kuzhandhaikku pudhu eNNangaL
rgg  r  s rg g r s rgrg

andha kaNNan bimbangaLE
g m  p p  m pd p p ggrmg ssn.rs

Stanza :
dheepangaL ingu yEtrungaL
pd d dp p p pd d dp

thiruvizhA dheiva peru vizhA
d d S n  p  p d d S n

kaNNanai eNNum oru vizhA
d S n  p p  dd S n

kObam pOlE vAzhungaL(?)
d d  S R S S  d

pAvam pOlE veesungaL(?)
d d  S R S RS d

piLLaigaL kiLLaigaL
S n n  n d d

kaNNan bimbangaLE
d d  m pd p p

lallA lA lA lalA
g g r m g s
s s n. r s