Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: AlappOl vElappOl
Film: ejamAn
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

AlappOl vElappOl Alam vizhudhu pOl mAman nenjil nAniruppEnE
pp p  p p p  pp  p p p  p  p d  p m  g r g m dp

nAlappOl reNdappOl nALum pozhudhu pOl nAnum vandhu nindriruppEnE
p p p  p p p  p p  p p p  p  p d  p m  g  r g m dp

badhil kE....Lu adi kaNNammA
g g  mpdnS S SS R G RG RS SRndp

nalla nA.....Lu
p p dnSnRS S

konjam sollammA ennammA kaNNammA hOi
S S  R GR R d Sd d g dp p grs

Stanza:
emmanasa mAmanukku paTHiramA koNdu sellu
pnn n n n S R GSR n S n p m p m mg

innumenna vENuminnu uTHaravu pOda chollu
pnn n n n S R GSR nS n p m p m  mg

puTHu manjaL thAnaraCHi niTHamum neerAda chollu
pn n n n  n S R GSR n S n  p m p m  mg

meenAtCHi kungumaTHa neTHiyila sooda chollu
pn n n  n S R GSR n S n p m p m  mg

sonnadha nAnum kEk...kurEn sorNamE angE pOi kooridu
p R SR R R  SRGRG G RGS p dprp p dp rd dgmg g

anjala mAla pO....durEn annaTHin kAdhilE Odhidu
p R SR R R SRGRG G RGS p dp rp p dp rd dgmg g

mAmen nenappuTHAn mAsa kaNakkilE 
ps S n d d d  ps S n d d d

pAdA paduTHuthennaiyE
g m p n n n  S RGS R

pudhu poovA vediCHa thennaiyE
n p  g m p n n  n  S RGS