Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: AttamA
Film: captain prabhAkaran
Notes: s r1 g2 m1 p d1 n2 S

AttamA thErOttamA
nSn dp p mpgm mp

nOttamA sadhirAttamA
nS n dp p p mpgm mp

vehu nALAha unnai nAn
p p p dnd m m  pd

eNNi thAn kanni nAn
g g mp  r r gm

AdurEn valai pOdurEn
gr s  s r  g r s

pAdurEn bathil thEdurEn
g r s  s r  g r s

yE sambA sambA sambA thAn
S S S S S S S R

ammA poNNu rambA thAn
S S S S S S R

sambA rambA sambA thAn
S S S S S S R

rambA sambA rambA thAn hoi
S S S S S S R  S

Stanza :

yErAdha mEdai ingE iLamAnum yEri  AdAdha sadhirAttam unakkAga Adi
nSS S  nSS  S S nS nSRS nSdnnp pp p  m p mg m  mp mgm pnSndnp

yArukkum puriyAdha pudhir pAttu pAdi  ammAdi vaLaindhEnE kaNakkAga thEdi
nSS S  n S S S  n S  nSRS nSdnnp mpp p m p  mg m m p mgm pnSnndnp

rAkkOzhi saTHam kEkkudhu en rAsAvE poongAthu vattam pOduthu
S RGR  n d  p p p  p p p d nS Spd  n S  GRRSS

veerAppu kaNNil pattadhu enai nee thEda mArAppu minnal suttadhu
S RG R n d  p p p  pp  p  p d nSSp d n S  GR RSS

ponmAnum thuLLi thuLLi koNdAttam pOdAthO
S SRn  d  p p  d S SR n  d p p

puNNAna nenjil indru kAyam thAn ArAdhO
S SRn d p  p d S SR n  dp p

kanniyin eNNam mudivadhu thiNNam vA hA hA
p n n  n n  n S S S  S  S  GR R R