Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: adadada mAmarakkiLiyE
Film: chittukkuruvi
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

adadada mAmarakkiLiyE
p.p.ss s s s s s sg

onna innum nAn marakkaliyE
p.p. s s  s  s s s s s

reNdu nALA onna eNNi
r p r g r p r g

pacha thaNNi kudikkalaiyE
r p  r  m g r s n. n.p.

adadada mA..marakkiLiyE...
p.p.ss n.s r r s s sn. d.n.d.p. d.n.sn.rs

Stanza :
onna nenachE manjaLarachEn
sgg g g mg r r g g g

mAsa kaNNakkA poosi kuLichEn
sgg g g pmg r r g g g

ada ennAttam rAsATHi eva iruppA sollu
gp s m mg r p p  rm mp d p p

adadada mAdhuLanganiyE 
gm p p p dp p m g gr

idha innum nee nenaikkaliyE
rg  m m  m  pmg  r s srn.

kittE vAyEn koTHi pOyEn
s r n.r  r g  s g

onna nAn thadukkalaiyE marukkalaiyE
g m mp p p p p pdp m g r s n.