Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: arisi kuTHum
Film: maN vAsanai
Notes: s r2 g3 p d2 n2 S

arisi kuTHum akkA magaLE
p.ss s sp. p.p.s s s grg

nee kai pudiCHu kai velakki
sg g  p g gr r  r r r

ulakkaiyaTHAn kaiYa mATHi
gg p g gr  r r r r

kuTHum pOdhu valikkavillaiyA
s r  grg  s s s s s s

arisi kuTHum pOdhu valikkavillaiyA
p.ss s r  grg  s s s s s s

Stanza:
vakkaNaiyA sOTHa pongi Akki vaCHAkkA
sp p p p p d  p pg g r r rg grs

dhinam mokkuviyE mookku mutta miCHam vaikkA..mE
s r  r rpp p p  d p pg g gr  r  rpg g

mookkAlE mooNu vELa thinnu kozhuTHe
sp p p p d p g g gr r rpg grs

unga akkAva thinnE yEppam vitta olakka kozhundhE
s r r r p p  p p d  p pg gg r r rpg g

kAlangATHAlE edhirE vandhE
g p dn n n dd nd pd pg

kazhani pA..naiyila eliyappO..la
g g p pSn n n n dd nd pnd p

ALAna nALu thottE alva pittu
dd d p dp p gg2 srg2 g2 g2

ada alanjALE potta puLLE 
ss sr g2d p dp g pg

kottam theerka nAnA..CHu
r gr sr  s d.sd. d.p.