Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: chella kuzhandhaihaLE
Film: my dear kuttiCHATHAn
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

chella kuzhandhaihaLE 
s  p p p  p  p d

thuLLum vasandhangaLE
s  p  p p p  pSd

pAdungaLEn koNdAdungaLEn 
n p p p  p d m m m

oru thOzhan thuNaikku vandhAn
mm p p  g g  m g r

AdungaLEn
pg r grs

Stanza :
kAtrum ivanukku kattuppadum ivan cheppadi viTHaikkAran
S S  nd d n S S n d  dn  S  S n d d  g g

tharai vENdAm endrAn thalai keezhAi nindrAn
r g  m d  dn np r g  m d  dn np

thoNdu idangaLum kaNdu bayappadum kAriyam katru vaiTHAn
S  S nd d n  S S n d d n  S S n  d d g g

idhai pArTHAl pOdhum kadal pAlAi mArum
rg  m d  dn np r g  m d  dn np

ini nam veettilE dhinam dheepAvaLi
gm p  S  S nS g m  p  n2n2dn2

ingu nAm pAduvOm pudhu geethAnjali
g m p  S S nS g m  p n2 n2dn2

alai nAngu viLaiyAdum kavi pAdi
RS  n n n d p p  d p m2pdp