Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: idhayamE
Film: aduthAthu Albert
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

idhayamE nALum nALum kAdhal pEsa vA
sr g p dpp  dpp  dpp  dpp mg

udhayamE neeyum kooda vAzhTHu pAda vA
sr g p dp p  dp p dp p  dpp mg

kAdhal manamE vAzhga  dhinamE
rmrsn. r r g rm rsn. r r g

anbin uRavE indrum namadhE endrum namadhE
sgs  n.d.p. sg s  n.d.p. sg s  n.d.p.

Stanza :

vA..nampAdi pOla nAngaL gAnam pAdi OdinOm
pSn n pmgg r g sn.n. n.s  r g mppp

vAsam veesum poovai pOla kAtril Adi pA....dinOm
pSn n pmg g r g  sn.n. n. s  rg pmgmp p p

sAdhi pEyai OttuvOm needhi nAttuvOm
dpp  dpp  dpp pm mpdp  mg3g3g3

sAmi vandhu thOndrinum kAdhal pEsuvOm
dpp dp p  dp  p pm mpd p mgg g

manadhilE uRudhiyAi uRudhiyE koLhaiyAi
s r g d mp d n  sr g d mp d n

vAzhndhu kAttuvOm
dp  p  dp p p

anbin uRavE indrum namadhE endrum namadhE
sgs  n.d.p. sg s  n.d.p. sg s  n.d.p.