Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: innum ennai
Film: Singara velan
Notes: s r2 g3 m1 p n3 S

innum ennai enna seiyap pOkirAi anbE anbE e... 
m p  m p  m p m p  mpm g  g s gmp np

ennaik kaNdAl ennennavO AgirAi munbE munbE e.. 
m p  m p  m p m p mpm g g s gm p np

kaigal thAnAi kOrththai 
s n. sg gm mp  mr

katti muththam thEnAi vArththAi 
s g s  n.  sg gm mp  mr

inbam inbam srungAra leelA .. 
s g  s n. sgm png mpnS

(innum ennai)

Stanza 1:

pAdivarum vAnmathiyE pArvaigalil poompaniyE 
pSS n np pS S n np pS S n np pn S R nS

dEvakula thEnganiyE mogapari pooraNiyE 
pSS n np pS S n np pSS n np pn S R nS

poovOdu thAn sEra iLangkARRu pOrAdum pOthu 
S SGn S  S S nS  SG n S S S  pnSn

sErAmal thErathu iLangkAthal thIrmAnam pOdu 
S SGn  S S S  nS GM G  Gn S S  pnSn

puthu puthu vidukathai 
m p  n p  m p n p

thoda thoda thodarkirathEy... 
m p n p m p n p nS

(innum ennai)

Stanza 2: (notes similar to Stanza 1)

thEn kavidhai thoothu vidu 
nAyakanE mAyavanE 
noolidaiyai yEngavidum 
vAnamuthal kAdhalanE 
nee thAnE nAn pAdum sugamAna AkAsavAni 
pAdAmal koodAmal urangkAthu reengArath thEni 
thadaikaLai kadandhini madaikaLai thirandhida vA.. 

(innum ennai)