Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: karaiyAdha
Film: varusham 16
Notes: s r3 g3 m1 d1 n3 S

karaiyAdha manamum uNdO A...
S n d m  mgmgm  dmrs rmdn

karaiyAdha manamum uNdO
S n d m  mgmgm  dmrs

dhinam yEzhai pAdum pA...dal kEt..tu
s s  sr g  m d  dnSR nSn dnSn dmdn

Stanza 1:
aruL mazhai vArTHidum mA muhilE adaikkalam undhan poon thazhalE
Sn  d n  S S S  dn S R Snd dn  S R  Sn dm rm  d m rs

iruL vazhi mE...viya sEi enakku iRaiyadi thAnE kai viLakku
dSS S Sn dnSR S S dn SR Snd dn S R Sn dm rm d m rs

thAmarai thAL thozhudhEn azhudhEn
sr n.s  smr g g m  dm rs

naLoru dhisaiyAha nAn alaindhEn
srn.s s s m r gm dm  rs

Stanza 2:
moovarum dhEvarum yAvarum pOtridum kAdhal dheivamum neeyE
g g g  g g g  g g g  g g g  g g  g  g g  s rsr

poovizhi pArTHida punnagai vArTHida koodida nee varuvAyE
sr g m  m m m dm m m  m m m dm m m dm m m mrr

pAvalar nAvilum pangaiyar poovilum mEvidum Anandha thEnE
g g g  g g g  g g g  g g g  g g g  gg g  sr sr

sEvadi nAdidum sindhugaL pAdidum pAvaiyum unnadi nAnE
srg m m m m  dm m m  m m m  d m m  d m m mrr

unadharuL vENdi isaippavar thAnE
rm d n  n Sn dn  S R  MRSRSn

anal mezhuhAha uruhi nindrE..nE
rm  d n n Sn dn S R  MRS RSn

ingE en manam en...na  kallO karchilaiyO
S S R S n  dnSn dmdn S S R S n dnS

ingE nAn dhinam vA...da  sariyO sammadhamO
S S R  S n  dnSn dmdn S S S R S n dnS