Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: KeeravANi
Film: PAdum paravaigal
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n3 S


sa ni sa ri sa ne [pa ri sa]
sa ni sa ma ga ma ri [ni sa ri ga ri ni pa ma pa]
pa da sa sa sa ni ri ri ri sa ga ga ga ri ma ma ma ga pa [ni sa ri ni sa ni sa ri ni sa ni sa ri ni sa]
sa ni da pa ma ga ri sa ni

KeeravANi iravilE kanavilE 
s g d p rg s r r g s r

pAdavA...nee idhayamE   urugudhEy
n.s rgrm grs n.s r n.d.p. n.sr n.d.p.

adi yEnadi sOdhanai
p.d. s s n. r r r

dhinam vAliba vEdhanai
n. s  r r s g g g

thanimaiyil en gadhi ennadi
p. d.p. d. s s n. r r s

sangadhi solladi vA nee
g g r  rm r m d p


Stanza 1:
ga ri sa pa ma ga  pa ni  sa ri ga ri ga sa  ni pa

nee pArthadhAl thAnadi soodAnadhu mArgazhi
p  m p mg p rs n.n. p m p mg p dp p p

nee sonnadhAl thAnadi pooppoothadhu poongodi
p  m p mg p rs n.n. p  m p mg p dp p p

thavam puriyAmalE oru varam kEtkirAi
g m  p p p S n nn n S  nS p pm

ival madi meedhilE oru idam kEtkirAi
gm  p p pS S n nn nS  nS p pm

oruvAi peruvAi medhuvAi
rm md m d dn d n SR

thalaivanai ninaindhathum 
S S S R  n n  n S

thalaiyaNai nanaindhathEn
d d d n  m m  m d

adharkkoru vidai tharuvAi
gg  g m s s  s r n.