Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Sandhana
Film: NAdOdi thendral
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S


Sandhana mArbilE kungumam sErndhathEy o mathi o mathi
g m p p p pd d m m  mp p p  S p p  s g gp

mangaLa nEramE ingoru yAhamE o mathi o mathi
g m p p p pd d m m mpp p S p p  s g gp

nAdhangaL sAtchi vE......dhangaL sAtchi o
pnp  g  rg m  d2nSd2n p  g  rg gm g rs


Stanza 1:

pala ulaham pOhum yAthirai nilavulahil nErndhathEy
p S SG G  R G  Spp p  p S S G G  R  GM RG

kanavulagil vizhundha Or thirai ninaivulahil vilahudhEy
p S S G G  R R  G  Sp p p  p S S G G  R R GM R

vELvi vELvi kAma dE..vanE  thOlvi thOlvi kAdhal pOrilE (2)
n d2 S n R S RMG S nSd2 n  d d  m nd2d2 nSn dp


nAdhangaL sAtchi vEdhangaL sAtchi o
(sandhana)