Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: ThAnA vandha
Film: Ooru vittu ooru vandhu
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n2 S


ThAnA  vandha sandhanamE
pd ndpdS n d  p n d p

onna thazhuva  dhinam sammadhamE
p p p d ndpdS n d  p Sn d p

idhu vErArum parikkAdha mallihathOttamE
ss  rgmgr  s s s sg d. d.n.s  s rgmrgrs

yArAlum padikkAdha mangaLa rA..gamE
rgmgrs s s s s  sm g r n.d.n.s


Stanza 1:

vaNNa vaNNa vaLavi pOttu vasamAha vaLachu pOttu ennai katti izhuthu pOhum iLandhEhamE
S n d n S S S S S d n SGRG R S S  S S d n  G R nn d  m m  rg mrgr r

koorappattu kalanjidAma koraiyE...dhum nadanthidAma Asappattu aNaikka vENum maharA..sanE
pS n d n S S S S S d n SGRG R  R S S S S dn G R nn  d m m  r g mrg r r

munna pinna aRinjadhilla moraiyAha therinjadhilla chinna chinna thavaRa neeyum poRuthA.ga veNumE
r g r R RR R R  R R G MRGR S S S S  S r  g r  n n n n n n  d n Sdn dp p p p

puthahathil padikkavilla puriyA..ma nadikkavilla vithaikala vevaramAha veLiyAk..ka vENumE
r g r R  R R R R R R G MRG R S S S S S r g  r n n n n n n d n Sdn dp p p p

indha mE..ni  inba thONi
p p  dn Sdn dp p p dn SRn dp

raNi indha raNi indha rAjanOda viruppamE
rgr d d  dnd R R  RGR n d p m g rgs