Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: vAnam niram
Film: thAvaNi kanavugaL
Notes: s r1 g3 m2 p d2 n3 S

vAnam niram mArum iLa mAlai subha vE..Lai
s s  s n. sr s sn. sn.d. d.n. smg rs

mEham pani thoovum adhu kAman pari bA..shai
s s  s n. sr s  sn. sn.d. d.n. smg rs

nAL thOrum     vEdhangaL
pm gmg grmgrsn.s spm gmg g

pA..dA..dhO    dhE..hangaL
pm gmg grmgrsn.s spm gmg gpmgrsn.r

Stanza:
manmadhakkalai engu virpanai mangai ivaL dhEgam engum muTHirai
m p m  p mgp m p m p mg g2 g  g2g g2gmg g2gg2 s s s

andhi mandhirai sindhum punnagai thingaL muham nA..Num dhEva kannihai
m p  m p mgp m p  m p mg g2 g  g2g  g2gmg  g2gg2 s s s

mannavan thOLOram ennidhazh reengAram panjaNai boopALam pAdidumE
g2 g2g2 g g g  m m m   pg g g  g2 g2g2 g g g  m m m pgp

ini dhEvan kOyil poojai nEram kAdhal dheepam nANum
pp m p  m p  m p  m p  d1p  p  m  g r