Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: vAnilE thEnilA
Film: kAkki sattai
Notes: s r2 g3 m1 p d1 n3 S

vAnilE  thEnilA  AduthE  pAduthE vAnambAdi AhalAmA
p.d.p.d. p. d.p.d. p.d.p.d. p.d.p.d. p.ss s n. ss s n.

mEhamE  kAdhalin oonjalAi AnadhE  nAmum konjam AdalAmA
p.d.p.d. p.d. p.d. p. d.p.d. p.d.p.d. p.ss s n. ss s n.

Asai meeRum nEramE
ss  s rg r g r

Adai nAn thAnE
ss  s  rg r n.d.p.


Stanza 1:

vAnam pAdum pAdal nAnum kEtkirEn vAsappoovai kaiyil aLLi pArkkirEn
g m  g g  g g  g g  g m g  g m g g  g g  g gr rg r sn.

mAlai kAtril kAdhal oonjal pOdavA kAman pEsa pOhum thEril AdavA
g m  g g  g g  g g  g m g g m  g g g g  g gr rgr sn.

Asai poonthOttamE pEsum poovE vAnam thAlAttudhE vA
d2.n. s  sm g r d2.n. s sm d2.n. s sm g rs sr

nALum Ar meedhilE Adum poovai thOLil yAr sooduvAr dhEvanE
d2.n. s sm g rs d2.n. s sm d2.n. s  sm g rs sr r r

maivizhi paingiLi mannavan poongodi mArbilE (2)
p d p  p  d p p d p  p  d p pd p m

dhEvanE soodu vA
mp m g gm g r