Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: vandhAL
Film: uyarndha uLLam
Notes: s r2 g3 m2 p d2 n3 S

vandhAL mahA lakshmiyE en veet..til endrum avaL AtchiyE
dS S  S nRS nd  n S S nRSR nSdn pndp  pmdp mgm p

adiyEnin kudi vAzha dhanam vAzha kudiTHanam puha
gm p p  g m d d  m d  n n  S n d p  d n

Stanza 1:
bakthanin veettOdu thangi vittAL
R G R  Sn nRR R  G R Sn

paNdihai nAL pArTHu pongalittAL
R G R  Sn nR R  nG R n S

kAmAtchiyO    meenAtchiyO
SnnR R RGRSndpm mg md d dndmgmdn

abhirAmiyO    sivagAmiyO
Sn nRR RGRSndpm m g mdd dndmgmg

ambigai ingoru kannihai endroru
g g r  m m g p p m  d d d

uruvameduTHu ulavi nadandhu
dn d m d m  gm g m d n

Stanza 2:
naNbA peN pAvai kaN vaNNam kaLLam illAdha poo vaNNam
mp mp m  mg g mp mp mg mp mp m mg g gd md mg

kaNdEn singAra kai vaNNam thottAl ellAmE pon vaNNam
mp mp m mg g mp mp mg mp mp m mg g gd md mg

bandham sondham illAmal vandhadhu ingoru vaNNamayil
gd d  n n  d d mg  d d d  n n n d d d mg

veedu vAsal ellAmE minnudhu minnudhu punnahaiyil
gd d n n  d d mg d d d  n n n  d d d mg

mayanginEn aaa...
m d n S  mGRndmgr n.n sS rR

(swaram singing)
nS GRnS GRn SGRn SGG GRR Rnn ndd dpmp
mp ndmp ndm pndm pnn ndd dpp pmm mggr
ss sss SS SSS srsn. srsn. srsn. srsn.
rr rrr RR RRR rgrs rgrs rgrs rgrs
pppp mmmm dddd nnnn
SSS nSd nSn GRS nnn dnm mdn Snd
pppppp dddddd nnnnnn S
pppppp dddddd nnnnnn S

(notes similar to Stanza 1)
en vazhi nErAha AkkivaiTHAL
ennaiyum seerAha mAtri vaiTHAL
dheiveehamE peNNAnadhO
nAn kANavE thEr vandhadhO
mangalam pongidum mandhira punnahai
idhazhil vazhiya inimai iNaiya