Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: yErAdha mala mEla
Film: mudhal mariyAdhai
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

yErAdha mala mEla 
spp p  p p p p pdpmgrsrgrs

elandha pazhuTHirukku elandha pazhuTHirukku
sr grg grs s s s p.s s  s s s s p

yEri uluppattumA
s rgm sm m m m gpmgrsrgrgrs

esappAttu padikkattumA elumiCHam kaNNuhaLA enjOttu poNNuhaLA
sr gr rg r s s s s p.ss s  s s s s s s s s s s s

yErAdha mala mEla 
spp p  p p p p pdpmgrsrgrs

elandha pazhuTHirukku elandha pazhuTHirukku
sr grg grs s s s p.s s  s s s s p

yEri uluppuveeha 
s rgm sm m m m

innum konjam nALirukku innum konjam nALirukku
g p  m g  r g r gs r grg rs s  s s s p

adi mAnkuLaTHu karamEla 
ss sp p p p  p p p p pdpdpmgrsrgrgrs

mayiruNarTHum chinnavaLE mayiruNarTHum chinnavaLE
s r g r rs  s  s s s s s s s s  s  s s s

pAraiyilE nAnirundhu 
s r g m sm mm m gpmgrsrgrgrs

pAdum kural kEkkalaiyA pAdum kural kEkkalaiyA
srg  r rs s s s s p.ss s s  s s s p

pAttu chaTHam kEkkalaiyA enpAttu chaTHam kEkkalaiyA pAttu chaTHam kEkkalaiyA
p d p m  g g r gs s sr g r rs  s s s s p. p. s s  s s s p

pAttu chaTHam kEttadhaiyA unpAttu chaTHam kEttadhaiyA pAttu chaTHam kEttadhaiyA 
p d p m  g g r  gs s r g r rs  s s s  s s s s s  s s s  p


koopudura saTHamellAm kuyilu saTHam endrirundhEn kuyilu saTHam endrirundhEn
s s r m m m m m  g g p m mg  r g r gs  r r g r rs  s s s s

adi yEn saTHam ninnirundhA ennAdi nee senjiruppE ennAdi nee senjiruppE
pp pd p m  g g r gs s srg rs s s s s p.p.s s  s s s s

onga saTHam ninnirundhA OdOdi nAn vandhiruppEn OdOdi nAn vandhiruppEn
s s r m  m m m m  ggpm g  r g r gs rrgr rs s s s s

O..dOdi vandhirundhA Odappakkam pOyiruppOm adi Odappakkam pO adi Odappakkam
pd p m g g r gs rrg r rs s s s s  ss p.p.s s  s ss p.p.s s