ข้อมูลแรงงานต่างด้าว
	มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.
  ความเป็นมา สืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรรมกรในบางกิจการสาเหตุส่วนหนึ่งมากจารแรงงานไทยออกไปทำงานต่างประเทศบางส่วนเข้าทำงาน ในภาคอุตสหกรรม ประกอบกับสถานประกอบการให้ความสนใจในการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จึงทำให้เกิดการลักลอบเข้ามาทำงานโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ติดตามแนวชายแดน ของไทย ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้ในบางกิจการบางพื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนดและได้มีมติผ่อนผันมาแล้ว ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2539,2541, 2542,2543 และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ที่ได้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ใน 37 จังหวัด 18 กิจการ จำนวนอนุญาตตามมติ ครม. ทั้งสิ้น106,684 คน และมาขึ้นทะเบียนจริง จำนวน 99,974 คนทำงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2544 ซึ่งเมื่อวันใกล้ครบกำหนดผ่อนผัน คณะรัญมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ การแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 มติคณะรัฐมนตรี ลง 28 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามที่สภาความมั่นคงเสนอ และให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดำเนินการดังนี้
 • ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขาเมืองที่ทำงานอยู่กับนายจ้างมารายงานตัวขึ้นทะเบียน และขออนุญาตทำงานกับทางราชการ
 • เมื่อพ้นกำหนดการรายงานตัวแขออนุญาติทำงานแล้ว ให้ทำการจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ทั้งต่อตัวแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้ดำเนินการสกัดกั้น และป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่อย่างเข้มงวด จริงจัง โดยการผนึก กำลังทุกผ่ายร่วมกันปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่งด้าวหลบหนีเข้าเมืองบรรลุผล เช่น การเจรจาและขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหา การประชาสัมพันธ์ และการจัดตั้งสำนักงานรับผิดชอบ ใกนการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ขึ้นในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นต้น
 • ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่
 • แรงงานต่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่จะอนุญาตให้ทำการจดทะเบียนให้แก่ สัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ในราชอาณาจักร แล้วก่อนวันที่ มีมติคณะรัฐมนตรี (ก่อน 28 สิงหาคม 2544) วัตถุประสงค์การจดทะเบียน เพื่อทราบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหน ทำอะไร เพื่อนำไปวางแผนระยะยาว อาชีพและประเภทกิจการที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียน มีจำนวน 10 ประเภทกิจการ ได้แก่ ประเภทที่ 1 ประกอบด้วย สวนผัก ผลไม้ ไร่อ้อย สวนยางพารา สวนปาล์ม พืชไร่ สวนกาแฟ ประเภทที่ 2 ประกอบด้วย เหมืองแร่และเหมืองหิน ประเภทที่ 3 ประกอบด้วย โรงงานทำอิฐ โรงงานทำโอ่ง เครื่องเคลือบดินเผา ประเภทที่ 4 ประกอบด้วย ก่อสร้าง คานเรือ ประเภทที่ 5 ประกอบด้วย โรงสีข้าว ประเภทที่ 6 ประกอบด้วย เลี้ยงหมู กุ้งและสัตว์อื่น ประเภทที่ 7 ประกอบด้วย ประมง ทะเล กิจกรรมต่อเนื่องจารประมงทะเล โรงงานปลาป่น ประเภทที่ 8 ประกอบด้วย การใช้แรงงานเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดัง หรือที่เก็บสินค้า ประเภทที่ 9 ประกอบด้วย ผุ้รับใช้ในบ้าน ประเภทกิจการพิเศษ(พ) ประกอบด้วย อาชีพอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (1)-(9) จำแนกเป็น พ.1 กิจการที่มีนายจ้าง พ.2 กิจการที่ไม่มีนายจ้าง เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน แบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก เก็บเมื่อขึ้นทะเบียน จำนวน 3,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ค่าประกันสุขภาพ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 900 บาท (หกเดือน)
 • ค่าทำบัตร 150 บาท
 • ค่าประกันการส่งกลับ 1,000 บาท
 • งวดที่สอง เก็บเมื่อต่อใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ค่าตรวจโรค 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 900 บาท
 • ขั้นตอนการจดทะเบียน เริ่มตั้งแต่ 24 กันยายน 2544 ถึง 13 ตุลาคม 2544 และขยาย ถึง 25 ตุลาคม 2544 สิ่งที่ต้องนำไปในวันจดทะเบียน กรณีนายจ้าง/สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานประกอบดังนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองากรจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • เงินค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในอัตราคนละ 3,250 บาท ในมีการนำแรงงานมาด้วยเพื่อ ทำการถ่ายรุป และออกบัตรตามที่กฎหมายกำหนด สถานที่รับจดทะเบียน ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน หรือสำนักจัดหางาน ส่วนภูมิภาค ตามที่จังหวัดกำหนด บทลงโทษ นายจ้างที่มีแรงงานต่งด้าวผิดกฎหมายไว้ ตาม พรบ. การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 กรณีจ้างคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท ประทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กรณีให้ทีพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท ลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว 1. ตาม พรบ. การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 กรณีเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานที่เป็นงานห้ามให้คนต่างด้าวทำ มีโทษจำคุกตั้งแต่ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


HOME 1