คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM


เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.
เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหนักงานตำรวจตรวจท้องที่
ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด ขอแจ้งการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
เป็นการชั่วคราว ซึ่งเข้าพักอยู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
รวม คน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ ผู้แจ้งในฐานะเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน
ส่ง หมายเหตุ
1. แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
2. ในเขตกรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อกองตรวจคนเข้าเมือง
3. ในต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่หากไม่มีให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่

ขออภัยในความในสมบูรณ์ เว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการ Update
I'm sorry this page is Underconstruction!!HOME 1