การขออยู่ต่อ
ภาพตัวอย่าง
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป/APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
มีรายละเอียดที่จำเป็นในการแจ้งดังนี้
1. ชื่อ-สกุลคนต่างด้าว/family name-first name
2. สัญชาติ/nationality
3. อายุ/age
4. ว.ด.ป.ที่เกิด/date of birth
6. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เลขที่/holding passport of travelling document
7. ออกให้ที่/issued at
8. ประเภทวีซ่า /kind of visa
9. เข้ามาทางด่าน/port of vrrival
10. บัตรขาเข้า/ขาออก ลำดับที่/arrival/diparture card TM.6 no.
11. สถานที่พักในประเทศไทย/Address in Thailand
12.รูปถ่าย/photograph
คำเตือน/Notice
1. ผู้เขียนจะต้องเขียนด้วยตนเอง/APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON.
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 500 บาท/APPLICATION REE IS 500 BAHT.
3. จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้/APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.
หมายเหตุ
กรณีการแจ้งการขออยู่ต่อ ทาง ตม.จะส่งตอบกลับไปทางไปรษณีย์
คลิกภาพเพื่อแจ้งHOME 1