โครงสร้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

ผู้บริหาร

นายภิญโญ แสงพงศ์ชวาล  อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา(เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม 8)

นายวสันต์  นิสัยมั่น        ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา(เจ้าหน้าที่บริหารงานการอุตสาหกรรม 7)

 ฝ่ายนโยบายและแผน

นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ        นักวิชาการอุตสาหกรรม 6ว    หัวหน้าฝ่าย

  ฝ่ายทรัพยากรธรณี

นายสุมิตร ธรศุภภากร        เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 7        หัวหน้าฝ่าย

 ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

นายสมพล  ศรีโชค                วิศวกร 6ว           หัวหน้าฝ่าย

 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาวปริศนา วงษ์น้อย    นักวิชาการอุตสาหกรรม 5        หัวหน้าฝ่าย

 

 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติแร่ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวก้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ และการนำนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมลงสู่พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

1. ฝ่ายนโยบายและแผน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการและงานบริหารทั่วไป ได้แก่ 

                       - งานแผนงาน/โครงการ

                      - งานงบประมาณ

                      - งานบริหารงานบุคคล

                      - งานบัญชีและการเงิน

                      - งานธุรการ

                      - งานอาคารสถานที่

                      - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

                      - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของ สอจ.

 

2. ฝ่ายทรัพยากรธรณี

 มีอำนาจหน้าที่ในการ

                    1. รับคำขอและดำเนินการเพื่อให้สิทธิสำรวจแร่

                    2. รับคำขอและดำเนินการเพื่อให้สิทธิการทำเหมืองแร่

                    3. รับคำขอและดำเนินการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.แร่ และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล

                    4. ตรวจสอบ ควบคุม ผู้ถือประทานบัตร อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และผู้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย

                    5. มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ จำนวน 5 ฉบับ

                            - พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510

                            - พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509

                            - พ.ร.บ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514<

                            - พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520

                            - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 เฉพาะกิจโรงงาน ลำดับที่ 3(1) เกี่ยวกับโม่ บด หรือย่อยหินในบัญชีท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ.2535)

 

3. ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่อจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

4. ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปี 2544 / ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณปี 2544 ที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย / การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม /  การส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ / ข้อมูลข่าวสารที่น่ารู้

 

 

 

1