สารสนเทศคือ
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุสาหกรรม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังมีการสับสนอยู่มากระหว่างคำว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ความจริงทั้งสองคำคือสิ่งเดียวกันแต่แตกต่างกันที่เทคโนโลยี ในส่วนแรก หมายถึงระบบที่มีการนำข้อมูลดิบไปประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน เช่น   การอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วไปเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟัง   ก็ถือได้ว่าเป็นระบบสารสนเทศอย่างหนึ่งแล้ว   เพราะมีการอ่านข้อมูลดิบจากแหล่งข่าวสารแล้วมีการประมวลผลในสมอง บันทึกจดจำ   และมีการแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น   แต่ในกรณีเดียวกันนี้ถ้ามีเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น   ทำการป้อนข้อความในข่าวนั้นด้วยเครื่องแสกนเนอร์     แล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพ   ทำการส่งผ่าน Email ไปยังบุคคลที่ต้องการ    ทั้งสองวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการเผยแพร่ข่าวสารไปยังบุคคลอื่นแต่ใช้วิธีการที่ต่างกัน   วิธีหลังนี้เองที่เรียกกันว่า “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ”   กล่าวคือมีการใช้เครื่องมือ   อุปกรณ์   ที่ช่วยเหลือในการนำเข้าข้อมูล   จัดเก็บ   บันทึก   ประมวลผล   แจกจ่าย   ส่งผ่านข้อมูล    ด้วยความรวดเร็ว   ถูกต้อง แม่นยำและได้ข้อมูลครบถ้วนกว่าวิธีการแรก       ดังนั้นเพื่อความเข้าใจของคำสองคำนี้เพิ่มขึ้น   จะอธิบายด้วยแผนภาพดังนี้

ระบบสารสนเทศที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ( Non  Information Technology )

แหล่งกำเนิดของข้อมูล           การนำข้อมูลเข้าระบบ       การบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำ   การนำสารสนเทศไปใช้

    (Source of Data)          ( Data Entry)         (Data Storage)        (Application)

      

         เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถพัฒนาข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปของ          “ สารสนเทศ ” ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

                 “ Information Technology is an  Enabling tool  for developing information system ”

 

 

 

 
ลิ้งเว็บ
IT for life
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
กรมส่งเสริมการส่งออก
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
Digital Library
Schoolnet
Nectect
กระทรวงอุตสาหกรรม
ลีนุกย์พันธุ์ไทย
Computer Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1