อดีตศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
http://www.oocities.com/inno_thai

คลิกที่นี่ ! อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

เชิญร่วมสัมมนาผ่านเครือข่าย เรื่อง การใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน ของประเทศไทย จัดโดยคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับศูนย์ฯ
พระราชบัญญัติ
- ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
-เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกา พ.ศ. 2546

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

บทคัดย่องานวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ห้องสมุดดิจิตัล (Digital library)

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข่าว/หลักเกณฑ์ เพิ่มเติม

สร้างสื่อกับอาจารย์องอาจ

Download โปรแกรม
โปรแกรมทำข้อสอบ online, โปรแกรม CAI EZ TOOLS รุ่นทดลองใช้, ไฟล์ dll สำหรับเติมระบบของ windows ในเครื่องที่มีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมบางรุ่น และ โปรแกรม Pascal

สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม ชีวิตและสุขภาพ


เลียบเลาะรอยทาง / ล่องทะเลสาบ จากทะเลน้อยถึงคูขุด

ฝูงนกน้ำยังคงแตกตื่นและหวาดระแวง ยามเมื่อเสียงเครื่องยนต์เรือนั้นดัง ใกล้เข้ามา เป็นภาพเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะนานแสนนานมาแล้ว ที่เสียงเรือนั้นดังก้องเหนือท้องน้ำทะเลน้อยแห่งนี้
(ไลฟ์สไตล์ "คม ชัด ลึก"
เสาร์ 7 ธันวาคม 2545)
ดู ๆ ไปก็ไม่ต่างอะไรกับความหวาดระแวงที่ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีต่อการพัฒนาการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย

เรียนรู้ตลอดชีวิต CAI (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

คลิกที่นี่ ! ดาวน์โหลดเอกสาร/สไลด์ นำเสนอโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน     แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     การพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการเรียนรู้     การวัดและประเมินผล และการพัฒนาสมรรถภาพการคิด

ติดต่อผู้จัดทำ: ดร.ไพจิตร สดวกการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
e-mail: phaichitsdkkn@hotmail.com

สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน
ค้น >> << หาCAI DEV @ THAILANDPowered by
counter.bloke.com

1