KULNA

Lilya vyu Markos

 

 


1

Keta nu Yoyos - 1Lilyan anda nu Yesos Kristos, Tuman Ipa. 2Gu frun du iska Isayos:

Sai, o keke yo kekida funà,

E ister an fela.

3Kâ pin ka wake du mifora:

Istes Pian fela,

Pikes ye filyas,

4Yoyos ga timen kolae du mifora, su kete bityan kolâ vu ribans abya. 5Dai stada nu Yudyus alel en in emi megeka nu Yerusalus. In ey ga kolâpel yuné du ša Yordanos, su drike gi ribas. 6Yoyos storun su jigan nias, su debri bapa boli apas, krel trimpas i firi siga 7i ketel: “Ixi no pi ale ka mui dri gunò i vukà o mi pavi wune brete nigas nye chatas. 8O kolaen na su lâ, ni E kolaer su Hari Huma”.

 

Yesons kolâ i bunas - 9Ti vasas Yesos alen Nazaretus nu Galilyus i kolaon du Yordanos yu Yoyos. 10I su hebe lâ e sen boras ga bete i Huma uye kuné gu vapa. 11I kâ yu bora lapon: “A yo mub’Ipa, o golen ga dunà”.

12Zai ixi Huma dremen ne du mifora 13in e lonen tai chek vasas, buni yu hasa; e su trokas in iplas hadel ne.

 

Lipa nu isa Hildas - 14Ixi Yoyos tindun, Yesos len Galilyus su kete Tuman lilya i kel: 15”Pa manton i Tuman yoka neni; bityes i toes lilya”.

16E su mele lu tala nu Galilyus sen Simos in Andros, nipa Simonons, ey su hye šasas du tala; eki ey huldas. 17Yesos ken ens: “Heles no, o mupyer huldas peans”. 18I zai, su puren šasas, ey helen ne. 19E su le loi moi sen ku sufa ei Yakos Zebedyons i Yoyos ye nipa su lurune šasas. 20Aen nes. In ey su puren mapa Zebedyos ku sufa su kipakas helen ne.

 

Elassin goypa - 21Es len Kafarnaos i Yesos su eben deni ziva sinaga anden mitre. 22In ey rakkun yu ye mirra e su mitrel gu ka de puga i mi gu fratas. 23Igi pea ka du sinaga, undun u jafi huma, anden wake: 24”Ki a heri sunòs Yesos Nazareti? Alen gake nos! O lume ka na: hari Tuma”. 25I Yesos breken: “Heyes! Hebes ti pea”. 26I jafi huma, su bareye ne i dri wake, heben ne. 27Ema zaven, esi ki epel pitì: “E k’ana? Luli mirra pugi mitrun. E sbi stepe jafi humas in ey šule!“. 28Ye bala mupi šeen boli nu Galilyus.

 

Goypas - 29In ey su heben sinaga zai len mega nu Simos in Andros, suyi su Yakos i Yoyos. 30Vima nu Simos havi ku plapa i zai en blon hensi va. 31E su tanen hunen va su klape kira; hava puren i va anden hade nes.

32Imala su alen, ixi fahan dorfa, en kapol emi rew’in elassi. 33Dai mara sutun fu gema. 34E gowen bi garyis su mansi rewas i traten bi hasas; ni mi label hasas ble, ey su lute ne.

35Ivasa e hunen ga lwi su klopa i su heben mega ga toygen du mifori upa i tai lerel. 36Ni Simos i tas suné len lu ye zulas 37i su ninen ken en: “Ema lene na!”. 38E ken ens: “Os les mipi lu neni kurlas gai o ket’ei tai; vusà eki o alen!“.


39I len lu dai Galilyus su kete du yen sinagas i trate hasas.

40Igi spifi alen tuné: evun balerel ne i kel: “Ai a ge, ma’gowe no!”. 41E su glare gaven kira, pamen ne i ken: “O ge, gowes!”. 42Zai spifa mimyen in e gowen. 43I su tatti kame keken ne i ken: 44“Ses tu ke mia tu aska, ni les, ga times tu tivuda i numes vu ya byata ta Mosos stepen, gu skesa ens”. 45Ni e su ga naen anden mayke i vokye kea, esi ki Yesos nwi fovi mail ebe mara, ni lonen hebi, du mifori upas in alol tuné yu mupi.

 

2

Gowun bumi - 1I luli eben Kafarnaos ixi ani vasa. Lumon e du mega 2i bi das ga suten esi ki nwi upa ei fu gema, in e sovel ens bla. 3Alon tuné su bumi kapun yu chi das. 4Ni misu mao kape fu, šu tupa, ogga svadon du ina e mel i, beta su pon, plapala puyon kukì bumi lahel. 5Yesos su sen yen toa ken tu bumi: “Ipa, ya ribas abyo”.

6Tai kati fratas ka tiel dugà: 7“Vidi sa bl’esi? Ranke! Ka ma’abye ribas nimi Tuma pli?”. 8Ni Yesos su zai luten du gi huma ey esi tie, ken ens: “Vidi a esi tie dunà? 9Ki mui lei: ke tu bumi: ya ribas abyo ri ke: hunes ga, klapes ya plapala i feles? 10Ni gai a lume pean Ipa de mâ ku grâ abye ribas, 11o an stepe – ken tu bumi – hunes ga, klapes ya plapala i les tu mega”. 12Ta hunen ga, klapen gi plapala I len fu ema in ema ga nakel i gokel Tuma su ke: “Os lori sen sami!”.

 

Higya nu Levos - 13E luli heben lu tala; dai tup’alel tuné in e dyadel. 14Su mele sen Levos, ipa nu Alfyos, kati bu dulka nu lekas i ken en: “Heles no”. E su hunen ga helen ne. 15Didi Yesos du kropa du ye mega, bi lekidas i ribakas len kropa sui Yesos i ye heldas; eki bi kas helel ne. 16Igi fratas traman nu Farisyis su se e kre su ribakas i lekidas, kel tu ye heldas: “Vidi e kre i gle sui lekidas i ribakas?”. 17Yesos su lapen ken ens: “Mi gowis dake vyaka, ni rewis; o mi alen ae snis ni ribakas“.

 

Kristi mikra - 18Sopi heldas nu Yoyos i Farisyis mel pe mikra. Igi len Yesos i ken: “Vidi heldas nu Yoyos i nu Farisyis mikre, adi ya heldas mi mikre?”. 19Yesos ken ens: “Mimi rufuns tu vepa ma’mikre ami velpa sunés? Tis de velpa sugà ey mi ma’mikre. 20Ni vasas aler ami velpa myor ens in igi ey mikrer. 21Mèa seke staša su sonki kilka ku grumi stora; aymi luli staša koze grumi i muri yeka sage. 22I mip’awe luli ula du grumi glodas, aymi ula zoker glodas in ula i glodas adyor, ni luli ula du luli glodas”.

 

Yesos zivan domma - 23Du zivan vasa Yesos melel lu bikan gresas i heldas su fele anden yeke fuas. 24Farisyis ken en: “A se, vidi ey pe ziva ta mi labun?“. 25Ni e buken: “A lori tren ki Davidos pen ami ga ninen dake i kedden, e i gi sundas? 26Gu eben Tuman mega, pu babi tivuda Abyataros, i kren numan knas pli vu tivudas mayri kre i ven ei tu gi sundas?”. 27I kel ens: “Ziva pon vu pea i mi pea vu ziva! 28Sovi pean Ipa ei zivan pia”.

 

3

Rirun kira - 1Luli eben sinaga. Tai pea su rirun kira 2i gumol se ai gowel ne du zivan vasa gai ixi reve ne. 3E ken tu pea su rirun kira: “Pates ga du ra!”. 4Ixi epen ens: “Mayri du zivan vasa goa ri rea po, sama hemo ri myo?”. 5Ni ey heyel. I su se nes boli hulli, glaun yu tata nyen sulas, ken tu ti pea: “gaves kira!”. E gaven i gi kira gowon.


6I Farisyis zai heben su Erodis i pen lika vemi ne vu dorape.

7Egi Yesos toygen ga tu tala su gi heldas i bi tupa helen ne yu Galilyus. 8Yu Yudyus i Yerusalus i yu Idumyus i Transyordanus i yu stea nu Tirus i Sidonus mami tupa su lape ki e pel len ne. 9Igi e epen tu gi heldas de sufa, šu tupa, gai mi drumo. 10Eki e mel gowen bis, esi ki tas de ani rewa hyel ga tuné vu pame. 11Jafi humas ami sel ne hyel ga tu takas su wake: “A Tuman Ipa!”. 12Ni e tatti brekel nes gai mi enye.

 

Adava nu pijik Hildas – 13Ixi e oyen puka, gan aen tas e gen in ey len ne. 14E twi handen Pijik ka suné 15in ei vu keke kete i gai ey de mâ trate hasas. 16Igi e handen Pijik: Simos vukà stalen aka Petros; 17ixi Yakos Zebedyons i Yoyos nipa nu Yakos, vukàs ven aka Boanerges somi raban ipas; 18in Andros, Filipos, Bartolomos, Matyos, Tomos, Yakos Alfyons, Tadyos, Simos Kanani 19i Yudos Iskaryos, ta ixi foden ne.

 

Buka vu reblekas – 20E eben mega i bi tupa luli suten ga boli ne, esi ki eni mail kre. 21Igi kas ye su lapen sa heben le klape ne, su kel: “E hebi ga”.

22Ni fratas uyun Yerusalus kel: “E undun yu Bêlzebos i trate hasas vru yopa nu hasas”. 23Ni e su aen nes kel su gublas: “Satanos gu ma’trate Satanos? 24Ai yoka nani dugà, ti yoka mi ma’ga kye; 25ai mega nani dugà, ti mega mi ma’ga kye. 26Semi ai Satanos skape vemi ga i nani, mi ma’hanne ni me mander. 27Mèa ma’ebe mega nu dri pea i klupe ye bas ai isi mi kinken ti dri pea; igi klover twi mega. 28Drimi o ke an: emi rib’abyor vu peans ipas in ei emi ranka ki kor; 29ni ka ranker vemi Hari Huma mi abyor malli: engi nu malli resa”. 30Es su ke: “E undun yu jafi huma”.

 

Supa nu Yesos – 31Ye mava i nipas hegen i su hebi keken ae ne. 32Tupa kati dai boli i ken: “Sai ya mava, ya nipas i nivas heb’i lene na”. 33Ni e buken: “Ka yo mava i ka yo nipas?”. 34Su bole nita tu kas kati boli, ken: “Sai yo mava i yo nipas! 35Ka mante sga Tuman ta yo nipa, niva i mava”.

 

4

Kikidan gubla – 1Luli anden mitre lu tala. I boli ne mambi tupa ga suten, esi ki e oyen sufa i tai lonen kati, su du tala, adi tupa ku grâ lu seta. 2E mitrel bi bas su gublas i kel ens du gi mirra: 3“Lapyes. Sai, kikida heben kike. 4E su kike, sta wen lu fela i vyas alen i makren. 5Mita wen hu klas upi mi bi grâ i zai heplen misu duni tagya; 6ni ami faha vasen ta lonen raun i riren misu de futa. 7Mita wen hu tukas; tukas somen, hamyen sa in e mi jaben. 8Mita wen ku lili grâ, pen jaba ki heplen i somen i gellen dek ixi zek ixi pijek yu pi”. 9I kel: “Ka de lapas vu gube gubes!”.

10Ami e ixi pli, kas boli ne sui Pijik sdekel hensi gublas. In e ken ens: 11“Foha nu Tuman osp’an yomen; adi vu kas hebi emya tyato su gublas, 12gai:

es nites ni mi ses,

lapyes ni mi gubes,

gai mi ga bityes in abyos ens“.

 

Gublan kuna – 13Luden su k’ens: “Ai a mi nete si gubla, gu maer nete emi miti gubla? 14Kikida kike bla. 15Kas lu fela dukàs bla kiko; ni ami lapye sa, zai Satanos ale i kape nai bla kikun dunés. 16Semi kas bede kika ku tlas ami lapye bla zai sumi kube, 17ni mi de futa dugà, ey milefi in igi ami ani muka ri rilla hege šu bla, zai ga maze. 18Mitas ka bede kika hu tukas: kas lapyen


bla 19ni ravan tidas i zizan vyada hege in emi miti sgoma, hamye bla i sa lone misu jaba. 20Mandi kas bede kika ku lili grâ, lapye bla, kube ne i kape jaba su voa dek ri zek ri pijek yu pi”.

21Kel ens: “Fupa kapo vu pate pu buba ri pu plapa? Ri deki vu pate ku famba? 22Eki omun mia ki mi ako enye in omi mia ki mi ako pate du fa. 23Ai do lapas vu gube, gubus!”.

24Kel ens: “Deles ki a lape: su imi vo’a voe ei a imi voor; tyi vor ans mui. 25Su vu ka de vor i vu ka mi de ei ta do myor”.

 

Kikada i bikiza – 26E kel: “Tuman yoka gu pea ka hye kika du grâ; 27ai plane ri hanke, mala ri vasa, kika lufihe i some; gu, e imi mi lume. 28Grâ su amyi yepe isi puba, ixi fua, ixi tui spita du fua. 29Ami jaba isti, zai sirra klapo, bikiza su alen”.

 

Gliran bikala – 30E kel: “Tukì oy ma’vave Tuman yoka ri su ki gubla oy ma’frepe? 31E gu gliran bikala ki, ami kiko du grâ, mu ili hu emi kika ku grâ; 32ni su kikon some i mo mui mami gu emi grimpa i pe stifas esi mami ki boran vyas ma’ga noke pu ye mifa”.

33Su bi vami blas e sovel ens bla koli ta ey ma’gube. 34Misu gublas e mi blel ens; ni osi tu gi heldas kunel emya.

 

Šuvun broma – 35T’imi vasa, min’imala, e ken ens: “Os meles tu miti seta”. 36I su puren tupa ey klapen n’esi du sufa. Ei miti sufas suné. 37Egi hofan mami brom’anden i hyel sivas ku sufa, esi ki fui tui. 38E ku tayfa ku slapa i planel. Igi hakon i kon en: “Dyadi, an mi vize oy dore?”. 39Su haken ga e breken hofa i ken tu tala: “Heyes, ga šuves!“. Hofa manden i mami šuv’alen. 40Ixi ken ens: “Vidi esi zavi? Mi lwi de toa?“. 41In ey bai zaven i kel hugà: “Igi ka sa, tukà ei hofa i tala šule?”.

 

5

Elassi nu Gerasus – 1Egi ey hegen talan miti seta, du stada nu Gerasis. 2E su uyen sufa tuné yu dorpas pea alen undun yu jafi huma. 3E del gi mega du dorpas in ema nwi ganel kye kinki ei su lingas, 4e bi las su kinkon su kolkas i lingas, ni bari sten lingas i kaken kolkas in ema nwi ganel yube. 5Ludi, mala i vasa, hu dorpas i ku pukas, e wakel i šutel ga su teklas. 6Su sen Yesos yu nai e zapi alen, hyen ga tu takas 7i su dri wake ken: “A de ki heri sunò, Yesos, Ipa nu bahuni Tuma? O balere na, pu Tuman aka, mi gipes no!”. 8Eki kel: “Jafi huma hebes si pea!”. 9In epen en: “A ki aka?”. “Yo aka Leyona, buken, su oy bis”. 10In anden balere dummi gai e mi trate hebi yu ti stada.

11Tai ku puka piddi tama nu grofas ki frue. 12I humas baleren: “Kekes nos tu ti grofas, gai oy ebe nes”. 13E laben. I jafi humas heben in eben grofas i tama ga myaen yu myâ du tala; ey mini jidek i drulen p’ixi pi du tala. 14Igi trogas deven, kapen vosa du mara in oba i fora ga ten se ki meyen. 15Su hegen Yesos ey sen elassi kati, storun i goi hipa, ne ka undon yu Leyona, in ey zaven. 16Kas sen emya kunen ki meyen tu elassi i hensi grofas. 17In ey anden lere ne le yu gi stada. 18E su lwoye ku sufa ta mun elassi lerel labe lone suné. 19E mi laben ni ken: “Les tu ya mega, ya lubis, soves ens ki Pia pen an i glata e kaden”. 20E len in anden mayke lu Dekapolus ki Yesos pen en in emya nakun.

 

Iva nu Yairos i va-klulaka – 21Yesos su luli melen tu miti seta, bi tupa ga suten boli ne in e lu tala. 22Len tuné pi hu


sinagan pimas, ye aka Yairos, ka su sen ne hyen ga tu takas 23i dummi lerel: “Yo ivala me dore; ales bure kiras gai va gowun i sami”. 24Yesos len suné. Bi tupa helel i nuel boli ne.

25Vena ka yu pijik milas del klulâ 26i bai raden šu bi vyakas su tlye emi gi goa misu liba, tyi su mure, 27su lapen ble hensi Yesos, alen hu tupa, bu ye tašas, i pamen svola. Eki kel: 28“Ai o ganer pame pli svola gowor”. 29I zai kluman yila mandon i va meden du vua gowon yu rewa. 30Ni zai Yesos su meden droa hebun yugà ga bolen tu tupa su ke: “Ka pamen yo svola?”. 31Heldas ken: “A se tupa ki ga nue bol’in a ke: ka pamen no?”. 32Egi e nitel boli se va-ka pen sa. 33I vena zavun i su veve, su lume ki meyen gan, alen, hyen ga fu i ken dai drima. 34Yesos buken: “Iva, ya toa hemen na. Les su moha i gowus yu rewa”.

35E lwi su ble yu mega nu sinagan pima alon ke: “Ya iva dori. Vidi lwi ange Dyadi?”. 36Ni Yesos su lapen ki kol ken tu sinagan pima: “Mi zaves, pli ludes de toa!”. 37I laben mèa hele nimi Petros, Yakos i Yoyos, nipa nu Yakos. 38Es hegen mega nu sinagan pima in e sen bega i fora ka nelel i drakel. 39Su eben ken: “Vidi a p’esi vona i nele? Ivya mi dori ni plane”. 40In ey bullel ne. Ni e su traten ema hebi klapen ivyan mapa i mava i kas suné in eben up’ivya. 41Su klapen ivyan kira ken: “Talita kon!”, ki geke: “Ivya, o ke an, hunes ga!”. 42Zai ivya hunen ga i anden fele; va pijik milas. ey mami ga rakken. 43Yesos dummi dlemen mèa lume i stepen ve van kra.

 

6

Yesos du Nazaretus – 1E su elnen yutài len gi ufema i heldas helen ne. 2Ziva su alen e anden mitre du sinaga. I bis su lapye ga rakkel i kel: “Y’upi en si bas ale? I ki lum’ana sa vun en? I si nimyas mantun yu ye kiras? 3E mi kolkida, ipa nu Maryus, nipa nu Yakos, Yosos, Yudos i Simos? I ye nivas mi tunòs?”. In ey ga pofel yuné. 4Ni Yesos ken ens: “Iska mitilo pli du gi ufema, hu nunyis i du gi mega”. 5I maen pe mi nimya, ni pli burel kiras ku loi rewis i gowen nes. 6I ga nakel yu yen mitoa.

 

Pijink kenka – Yesos velel kurlas su mitre.

7Igi aen pij’in anden keke gu jipas i ven ens mâ ku jafi humas. 8I stepen ey klape mia moi golka vu tela: ismi kna, latama, tlika du lata; 9ni, su tofen pli chatas, mi store ji sfolas. 10I kel ens: “Su eben mega lones tis le yu ti upa. 11Ai du ani up’a mi bedor i mi lapyor, su le, zues fura yu takas gu skesa ens”. 12I su elnen ey ketel gai fora ga bitye, 13tratel bi hasas, svudel su vuda bi rewis i gowel nes.

14Dia Erodos lapen ble hensi Yesos, egi ye aka su mon bali. Kol: “Yoyos Kolayka lusamen yu doris i sovi šazus mâ yanke duné”. 15Mitas adi kel: “E Elios”; mitas lwi kel: “E iska gu pi hu isko”. 16Ni Erodos su lape twi ble kel: “Ti Yoyos o skopapen lusamen!”.

17Eki Erodos tindapen Yoyos i paten du tilva šu Erodus, velva nye nipa Filipos e vepen. 18Yoyos kel tu Erodos: “Mi mayri an kye velva nya nipa”. 19Sovi Erodus del hissa i gel doryape ne, ni mi mail 20su Erodos zavel Yoyos su lum’e sn’i hari i sel tuné; in ey ai su lapye ne lonel bai atiji nisi lapyel gussi.

21Ni yegi vas’alen ami Erodos vu gi vimasa pen skrupa vu mamis gin summa, toldas i vuyasis nu Galilyus. 22Iva nu imi Erodus su eben liden in Erodos


i kradas gugen. Igi dia ken tu ivena: “Epes ki ge in o ver an”. 23I van pen si trita: “Aski a eper o ver an ei ai nyo yoka ryi”. 24Ivena heben i ken tu mava: “Ki o ak’epe?”. Va buken: “Kopa nu Yoyos Kolayka”. 25I su eben su pele tu dia pen epa su ke: “O ge a zai on ve ku staya kopa nu Yoyos Kolayka”. 26Dia glaon; nisi šu trita i kradas, mi gen ante pila. 27I zai keken neda su stepa kopa kapus. 28Neda len, skopen ne du tilva i kapen kopa ku staya, ven tu ivena in ivena ven tu mava. 29Heldas nu Yoyos su lumen alen, klapen dorp’i buren du dorpa.

 

Lwala nu Hildas – 30Hildas suten ga boli Yesos i keflel emya ey pen i mitren. 31In e ken ens: “Ales tu šaf’i plimi upa i wi blanes”. Eki bi tupa ki lel in alel in ey del pa eni kre. 32Igi elnen ku sufa tu plim’i šafi upa.

 

Isa mua nu knas – 33Ni bis sen ey elne i neten i yu emi mara andon zai le tai su takas in ey ison. 34Su yef’e sen bi tupa i ga plinen ens su gu bablas misu babada in anden mitre bi bas. 35Su fui nemi heldas nenen su ke: “Si upa plim’i fui nemi; 36sovi kekes nes gai ey su le lu neni obas i kurlas ma’tiske kra”. 37Ni e buken: “A imi v’ens kra”. A ken en: “Os ake le tiske jijek tlikas kna i ve kra?“. 38Ni e dilyen: “Maki knas a de? Les se”. I su sken ey keflen: “Li knas i ji hugas”. 39Igi e stepen patap’ema kati gu tamas ku gili frua. 40In ema katen gu tama i tamala su pijek ri lek. 41E su klapen li knas i ji hugas hunen neas tu bora, gyenen goyka, sten knas i ven tu heldas gai yene; i nanen hugas hu ema. 42Ema kren i myen kedda 43i kapen nai pijik fubas tui su knan stas in ei hugas. 44Kas kren knas likis peas.

Yesos fele ku lâs – 45E stepen ixi heldas oye sufa in ise ne ku miti seta, tu Betsaydus, e su metrel tupa. 46E su keku nes oyu puka lere. 47Imala su alu sufa du talan ra in e pli ku grâ. 48Su se nes ema tawtun kuge su hof’ayi, ši mini mepi malan sta e len nes su fele ku tala i gel moe nes. 49Es su s’e fele ku tala tien: “E homa”, in anden wake 50ema su sen ne i lonen remun. Ni e zai blen ens i ken: “Masda, sa no, mi zaves!”. 51Imi oyen hunés ku sufa i hofa manden. I mui mui ey ga rakkel dugà, 52misu neten kea nu knas, su yen sula tatun.

53Su manten dana ey hegen i yefen du Yenesaretus. 54S’uyen sufa fora laken ne 55i su zai hege yu ti dai stada anden kape rewis ku plapalas mupi lapen e. 56I mupi e hegel, du kurlas, maras ri obas ey patel rewis du šoras i lerel ne ma’pame viki svolan geva; i kas pamel gowel.

 

7

Farisyis i fyela – 1Igi boli ne ga suten Farisyis in ada nu fratas alun yu Yerusalus. 2Su sen ani ye helda klapel kra su jafi kiras somi mi gosi – 3eki Farisyis in ema Yudyi mi kre ai kiras mi gosi tis uka, su hele fyela nu gruvis, 4i su lwale yu boda mi kre misu pen gešas i hele bi miti bas vu fyela, gu gosa nu glepas, tayas i kyasi bas – 5ti Farisyis i fratas sdeken ne: “Vidi ya heldas mi uge vyu fyela nu gruvis ni klape kra su jafi kiras?”. 6In e buken: “Isayos goi isken hensi na, munsi, gu frun:

Si fora on tanke su idebas,

ni ye sula nai yunò.

7Midi ey on matoe,

su mirras sa pottas nu peas.

8Su yalle Tuman stah’a hele fyela nu peas”. 9I moyel: “A drimi gani slae Tuman staha vu hele ya fyela. 10Eki


Mosos ken: Tankes ya mapa i mava i ka reyke mapa i mava patus tu dora. 11Adi a su ke: ai tu mapa ri mava da skeke: «sa Korban, somi hari numa, t’akir bedo yunò» 12nwi lab’en pe aba vu mapa i mava, 13esi su mibe Tuman bla vru fyel’a svyeken. In a pe bi vami bas”.

14E su luli aen tupa kel ens: “Ema lapyes i goi gubes: 15mia hebi pea ki su ebe ne ma’agre ne; adi ki hebe pen’agre”.[16]

17Ami eben mega nai yu tupa, heldas sdeken hensi geka tin gubla. 18In e ken ens: “Ei a esi ekan loti? Mi net’emya ki ebe pea yu hebi mi ma’agre ne, 19misu ebe sula ni baba i mande tu ruba?”. Esi skekel byi emi kra. 20Imi moyen: “Ki hebe pea, s’agre pea. 21Eki yu ebi, somi yu sula nu peas, riyi gubas hebe: šintas, klevas, drodas, 22fombas, sgomas, reya, vyada, mišefa, gruka, ribla, movva, mikopa. 23Si riyi emb’ale hebi yu eb’in agre pea”.

 

Va-Kanaoni – 24E su elnen yutài len stada nu Tirus i Sidonus. I su eben mega gel mèa lume, ni mi mail lone omun. 25Zai vena ka del ivala undun yu jafi huma, su lumen, len i hyen ga tu takas. 26Ti vena ka lerel e trate hasa yu iva, va Greki, byala Siri-Feniki. 27In e ken van: “Isi pes ipas ga mye kedda; mi goi klape kna nu ipas i hye tu chokalas”. 28Ni va dilyen: “Aw Pia, ni ei chokalas pu dolka kre iknas nu ipas”. 29Igi e ken: “Vru si ya bla les, hasa heben ya iva”. 30Va su lwalen mega, ninen ivya plapi ku plapa i hasa lun nai.

 

Goypa mildikin – 31Su lwale yu stada nu Tirus e melen lu Sidonus, su ga yute tu tala nu Galilyus deni du grâ nu Dekapolus. 32I mildiki tuné gamon su lere bure kira. 33In e su kape ne t’upa nai yu tupa paten tlas du lapas i pamen tega su delâ; 34imi su nite tu bora pen heva i ken: “Effatà” somi: “Ga betes!”. 35I zai lapas ga beten, pula nye tega ga breten i gyeli blel. 36I stepen ens ke tu mèa. Ni e mui dlemel ey mui blel 37i tui su rakka ey kel: “E goi pen emya; lapape mildis i blapye mikis!”.

 

8

Ja mua nu knas – 1Si vasas, su tai luli bi tupa ki mi del kra, e aen heldas i ken: 2“O mede glara vu si tupa ey su ši di vasas bunò i mi de kra. 3Ai o lukeke mikris tu yen megas ey spufer lu fela; in ad’ale nai”. 4Heldas buken: “I gu mao mye kedda su kna sai du mifora?”. 5In e epen: “Maki knas de?”. ey ken. “Gli”. 6Yesos stepen tupa kate ku tagya. Igi su klapen si gli knas, vuben, sten i ven nes tu heldas gai yene; in ey yenen hu tupa. 7Ei del loi hugalas; e su gyenen goyka kunés ken yen’ei tas. 8Esi kron i ga bunkon; i kapon nai gli latamas su haun stas. 9Es mini chikis. In e keken nes.

 

Zila yu bora – 10Ixi e oyen sufa su gi heldas i len stea nu Dalmanutus. 11Igi Farisyis alen in anden qere suné, su epe zila yu bora vu dedye ne. 12Ni e su duni heva ken: “Vidi si kyula epe zila? Drimi o ke an: mi zila vor tu si kyula”. 13I su puren nes lwoyen sufa i ga yelnen miti seta.

 

Roa nu Farisyis – 14Ni heldas tyesen klape knas i del ku sufa pli pi kna. 15Igi e ramel nes su ke: “Deles, ses tu roa nu Farisyis i nu Erodos!”. 16In ey kel hugà: “Oy mi de kna”. 17Ni Yesos su delen ken: “Vidi a qere mi de kna? Mi lwi gube i nete? De tatun sula? 18De neas i mi se, de lapas i mi lape? I mi tayte 19ami o sten li knas vu likis, maki fubas tui su stas a


kapen?”. ey ken: “pijik”. 20“In ami sten gli knas vu chikis, maki latamas tui su stas a klapen?”. ey ken: “Gli”. 21In e ken: “Mi lwi nete?”.

 

Mindi nu Betsaydus – 22Es hegen Betsaydus upi en mindi gamon su lere pame. 23Igi su klape mindin kira gamen hebi kurla i su paten delâ ku neas buren kiras in epen: “A se aba?”. 24E su hune neas ken: “O se peas; eki se gu fitas ki fele”. 25Igi luli buren kiras ku neas in e mopi sen i gowon i sel nai emya. 26I lukeken ne tu mega su ke: “Ebes eni kurla”.

 

Drika nu Petros – 27Ixi Yesos elnen su heldas tu kurlas boli Kesaryus nu Filipos; i lu fela sdekel heldas su ke: “Fora ke o ka?”. 28In ey buken: “Jovaos Kolayka, mitas ixi Elios i mitas pi hu iskas”. 29Ni e dilyen: “In a ke o ka?”. Petros buken: “A Kristos”. 30In e stalen tatti ey ble tu mèa hensi ne.

 

Trân isika – 31In anden mitr’ens pean Ip’akel bai rade i mikayo yu grumis, babi tivudas i fratas, ixi doryo in ixi di vasas lusame. 32Yesos beti pel si qara. Igi Petros klapen ne nai in anden reke. 33Ni e su ga bolen i nite heldas reken Petros i ken en: “Nai yunò, Satanos! A su mi tie vyu Tuma, ni vyu peas”.

 

Ki tizo hele Yesos – 34Su sawen tupa sui heldas e ken: “Ai ada ge ale bunò spules ga, klapes gi stena i heles no. 35Ka su ger heme sama, adyer sa; ni k’adyer sama šunò i Lilya, hemer sa. 36Eki ki ade vu pea telye dai rava ai ixi adye gi hia? 37I pea ki ana ma’ve vu heta gin hia? 38Ka saker hensi no i yo blas fu si fomb’i ribaki kyula, ei pean Ipa saker hensi ne ami aler tu šila nye Mapa su har’iplas”.

 

9

Sbilda – 1I kel ens: “Drimi an ke: ada timi sai mi dorer misu sen Tuman osp’ale droi“.

2Ixi zi vasas Yesos klapen Petros, Yakos i Yoyos i kapen ku huni puka, omun upa, pli ey. Ga sbilden funés 3i gi storas mon ki fuhe, bavavi: mi gosaka du rava mair p’esi vavi. 4In Elios su Mosos ens mehen, ka blel su Yesos. 5Igi su ble Petros ken tu Yesos: “Dyadi lali sai ons; oy pes di šayas, an pi, pi vu Mosos i pi vu Elios!”. 6Eki e mi lumel ki ke su ey ga zaten. 7Ixi poa ga sagen ki bayen du mifa i kâ heben poa: “Sa yo balub’Ipa: lapyes ne!”. 8I zai su nite boli ey nwi sen ada nimi pli Yesos sunés.

9S’uye puka e stepen ey blake tu mèa ki sen nim’ixi pean Ipa lusamer yu doris. 10In ey mi blaken, ni su epe ga ki geke lusame yu doris. 11I sdeken ne: “Vidi fratas ke isi Elios ake ale?”. 12E buken: “Aw, isi Elios i lubat’emya; ni gu frun hensi pean Ipa? E ake bai rade i mitilo. 13Sopi o ke Elios ši alen, ni pon en ki gon, gu frun hensi ne”.

 

Gowun trizi – 14I su hegen heldas sen nes bolyun yu bi tupa i fratas ka qerel sunés. 15Dai tupa su se ne nakon i pelen hue. 16In e sdeken nes: “A qere hensi ki sunés?”. 17Pi hu tupa buken: “Dyadi, o kapen tunà yo ipa undun yu miki huma. 18Ami dripe hye ne tu tagya in e fobe, yete kuvas i ga tatye. O ken ya heldas trate ni mi ganen”. 19Igi e gu buka ken: “Ah mitoi kyula! Tis ami o sunà? Tis ami aker druke na? Kapes tunò”. 20In e kapon. Su se Yesos huma zuen ipea su swatas in e su wen tu tagya dumbel su fobe. 21Yesos sdeken mapa: “Yu maki en meye sa?”. In e buken: “Y’ulla; 22tyi taki


sbi hyen ne du râ i lâ gai dorye. Ni ai a ma’aba, des glada i kipes nos”. 23Yesos ken: “Ai a ma’! emya masi vukà toe”. 24Ipean mapa dri buken: “O toe, kipes no du yo mitoa”. 25Igi Yesos su se tupa zai ale venven jafi huma su ke: “Mik’i mildi huma, o stepe, hebes ne i nwi lwebes”. 26I su dri wake i zue ne, heben. In ipea mon gu dori, esdi bis kel: “E dori”. 27Ni Yesos su klapen kira hunen ne in e vunyen ga.

28Ixi eben mega i heldas osi epen: “Vidi oy mi maen trate?”. 29In e ken: “Si taba nu hasas ma’trato su mi gâ nimi su lera”.

 

Ja trân isika – 30Su elnen yutài ey danel Galilyus, ni e gel mèa lume. 31Eki mirgel heldas i kel: “Pean Ipa me dapor tu peas i doryor; ni ami doryun, ixi di vasas e lusamer”. 32Ni ey mi netel si blas i zavel epe kuna.

 

Mirgas vu Hildas – 33Egi ey hegen Kafarnaos. In ami du mega e epen: “A mel qere hensi ki lu fela?”. 34In ey heyel. Eki lu fela qeren ka mu mami hunés. 35Igi su katen e aen Pij’i ken: “Ai pi ge isa ga, eman mes mepi i hada”. 36I su klapen iya, paten du ra i su huke ne ken:

37“Ka kube pi hu s’iyas pu yo aka, kube no; ka kube no, mi kube no, ni ka keken no”.

38Yoyos ken: “Dyadi, oy sen pi tratel hasas pu y’aka i melden en su mi yos”. 39Ni Yesos ken: “Mi meldes, mèa su pe šaza pu yo aka in ixi zai ma’ble rei hensi no. 40Ka mi vemi nos e vunòs. 41Aska ver an glepa su lâ pu yo aka su a nu Kristos, drimi o k’e mi adyer gi lakya.

42Ka pofe pi hu s’ilis ka toe, gimi en ihan barga pato i hyo du tala. 43Ai ya kira pofe na, zakes: gimi an skiri ebe sama ari su ji kiras le Yeynus, midoyasi râ. [44]. 45Ai ya taka pofe na, zakes: gimi an tniki ebe sama ari hyo su ji takas du Yeynus. [46]. 47Ai ya nea pofe na, holles: gimi an ebe Tuman yoka su pli pi nea ari hyo su ji neas du Yeynus, 48upi yen ifa mi dore i râ mi ga doye. 49Ema su rafor su râ. 50Rafa goi; ni ai rafa mo misu yuma, a rafer ne sukì? Des rafa imi dunà i du moha pitì”.

 

10

Vepa – 1E su elnen yutài len grâ nu Yudyus i moi Yordanos. Luli tupa zai alen tuné i luli e dyadel gu kaddi. 2I Farisyis su nenen ga vu dedye, epen en: “Mayri velpa pile velva?”. 3Ni e buken: “Mosos ki stepen?”. 4Es ken: “Mosos laben fre pilan vla i lukeke va“. 5Yesos ken: “Šu nya sula tata e fren an si potta. 6Ni du kajan anda Tuma kajen ep’in evi; 7sovi pea purer mapa i mava i ji pli pi klaka. 8Sovi ey nwi ji ni pli pi klaka. 9Igi pea mi nanes ki Tuma siten”. 10Su lweben mega heldas luli sdeken hensi si pinka. In e ken: 11“Ka pile gi velva i vepe mita pe fomba vemi va; 12ai velva pile velpa i vepe mita pe fomba”.

Yesos in iyas – 13En iyas timon gai leme, ni heldas brekel nes. 14Yesos su se sa hullen i ken: “Pures iyas ale tunò i mi tises, Tuman yoka su stome vukà gunés. 15Drimi o ke: Ka mi kube Tuman yoka gu iya, mi eber sa”. 16I su klape hu hukas i bure kiras goykel nes.

 

Zizi luki – 17E su hebe ande tela, pea pelen tuné i su hye ga evun funé epen: “Lili Dyadi, ki o ake pe vu de malli sama?”. 18Yesos ken: “Vidi a ae no lili? mèa lili nimi pli Tuma. 19A lute stahas: mi doryes, mi pes fomba, mi kleves, mi kes midri skesa, mi vyodes, tankes mapa i mava”.


20Igi e ken: “Dyadi, o gumen si emya tis yu luka”. 21Igi Yesos su spake luben ne i ken: “Pli pi b’an lote: les, sityes ki a de i ves vu mizis i der niza du bora; ixi ales i heles no”. 22Ni e su glaon yu ti blas garyi len su de bi goas.

23Yesos su bute nita boli ken tu heldas: “Ki peki kas de zizas eber Tuman yoka!“. 24Heldas rakkon yu si blas; ni Yesos lwanden: “Ipas, ki peki ebe Tuman yoka! 25Mui lei jiga mele smu sekan fifa ari zizi ebe Tuman yoka”. 26Es mui mui trumi kel hugà: “I k’ana mao hene?”. 27Ni Yesos su nite nes ken: “Mimasi tu peas, ni mi tu Tuma! Emya su masi tu Tuma”.

 

Lakya vu helekas nu Yesos – 28Igi Petros ken: “Sai, oy puren emya in helen na”. 29Yesos buken: “Drimi o ke: mèa ka puren mega ri nipas ri nivas ri mava ri mapa r’ipas ri gresas šunò i šu Lilya, 30ši sopi mi bed’ensi pijek las gu megas i nipas i nivas i mavas in ipas i gresas, sui rillas, i malli sama du mesa. 31I bis hu isas mor mep’i mepis isa”.

 

Dya trân isika – 32Es su tele vu oye Yerusalus Yesos felel fu in ey rakkun; kas alel bu bai zavel. E su luli kape heldas tu apa anden ke ta meyer gan: 33“Sai, oy oye Yerusalus i pean Ipa dapor tu babi tivudas i fratas: ey sterer ne tu dora, daper tu Pagis, 34buller, koder ku, šaker i doryer; n’ixi di vasas e lusamer”.

 

Epa nu Zebedyons ipas – 35I Yakos i Yoyos ga nenen, Zebedyons ipas, su ke: “Dyadi, oy ge a pe ta oy eper”. 36E ken: “Ki a ge o pe an?”. Ey buken: 37“Labes a kate du ya šila, pi jem’i pi lemi“. 38Yesos ken: “A mi lume ki m’epe. Ma’gle glipa o gle ri bede kolâ sukì o kolaon?”. Ey buken: “Os ma’”. 39I Yesos ken: “Glipa o gl’ei a gler i kolâ o bed’ei a beder. 40Ni labe kate yo jemi ri lemi mi yo mâ; vukàs sa iston”.

41Su lape sa, miti pek hullen vu Yakos i Yoyos. 42Igi Yesos su aen ken ens: “A lume ka tajo femans pima mawpe nes i yen mamis drue mâ kunés. 43Ni hunà mi esi; ni ka ga ge mami hunà ak’e ya hada 44i ka ga ge is’ak’e hada eman. 45Eki pean Ipa mi alen hado, ni hade i ve gi sama gu buša vu bis”.

 

Mindi nu Yerikos – 46I hegen Yerikos. I su elne Yerikos sui heldas i bi tupa, ipa nu Timyos, Bartimyos, mindi, katel loše lu fela. 47E su lape tai Yesos Nazareti anden wake i ke: “Ipa nu Davidos, Yesos, des on glada!”. 48Bis brekel ne vu heyape, ni e mui dri wakel: “Ipa nu Davidos, des on glada!”. 49Igi Yesos ga manden i ken: “Aes ne!”. I mindi aon su ko: “Masda! Hunes ga, e ae na!”. 50E su hyen svola ompen vunyi in alen tu Yesos. 51Igi Yesos ken: “Ki a ge o pe?”. I mindi: “Rabbuni, o luli des neya!”. 52I Yesos ken: “Les, ya toa hemen na”. I zai luli den neya in anden hele ne lu fela.

 

11

Eba nu Yesos du Yerusalus – 1Ami ey nenen ga Yerusalus, mini Betfagus i Betanyus, tu puka nu Duydas, e keken ji heldas 2i ken: “Les kurla ki fu i zai su ebe niner kink’ihala kukì lori oyon. Bretes i games ne. 3In ai ada ker: Vidi a pe sa? Bukes: Pia dake, ni lukeker zai”. 4Es len i ninen ihala kinki neni gema, hebi ku fela, i breten. 5Ni timi ada ken: “Ki pe, su brete s’ihala?”. 6In ey buken gu pia ken. I puron pe. 7Es gamen ihala tu Yesos i hyen gi svolas ku in e oyen. 8I bis gavel svolas ku fela i mitas stifas zakun du gresas. 9Tas lel fu i tas bu wakel:


Osanna!

Goyki k’ale pu Tuman aka!

10Goyki yoka ki ale, nyon mapa Davidos!

Osanna du mu huni hu boras!

11In e eben Yerusalus, du muda. I su niten emya boli, fui nemi asa, heben su Pijik tu Betanyus.

 

Miwi suvya – 12Ivasa ixi, su hebe Betanyus, e kedden. 13I su sen nai suvya ki del bladas, nenen ga se ai ninel ani jaba; ni su hegen pu, ninen pli bladas. Eki mi ta yeva nu suvyas. 14I ken: “nwi maus kre ya jabas”. I heldas lapen.

 

Yesos trate bodadas yu muda – 15Egi ey len Yerusalus. I su eben muda e anden trate tas sityel i tiskel du; sbyen dolkas nu bizzas i nu vapans sityakas 16i mi label bas kapo smu muda. 17I mitrel su ke: “Mi frun:

Yo meg’aor leran mega vu emi fora?

Adi a twi pen hola nu klepas!”.

18Babi tivudas i fratas lapen i lenel gâ dorape ne. Eki ey zavel ne dai fora su šubun yu ye mirra. 19Am’imala ey heben mara.

20Hel’ivasa ey su mele sen suvya rirun tis futas. 21Igi Petros su tayten ken: “Dyadi, nites: suvy’a reyken ga riren”. 22I Yesos ken: “Des toa vu Tuma! 23Drimi o ke: ai ko tu si puka: hunes i hyes ga du tala, misu keme dugà ni su toe ta ko meyer, sa sunor. 24Sovi o ke: emb’a epe du lera, des toa giden i sunor. 25Ami a ande lere, ai spina vemi ada, abyes, su ei ya Mapa ka du bor’abyes ya ribas” [26].

 

Kolaykan eppa – 27Luli ey len Yerusalus. In e su bole lu muda, babi tivudas, fratas i grumis ga nenen i ken: 28“Vru ki pug’a pe si bas? Ri ka ven an puga pe?”. 29Ni Yesos ken: “Ei o per epa in ai a buker o ker vru ki mâ o pe. 30Kolâ nu Yoyos alel bora ri peas? Bukes”. 31In ey qerel hugà su ke: “Ai oy buke ‘bora’ e ker: Igi vidi a mi toen en? 32Igi oy kes ‘peas’”. Ni zavel tupa, ema su pleve Yoyos gu drim’iska. 33Igi ven tu Yesos si buka: “Os mi lume”. I Yesos ken: “Eni o ke vru ki puga pe si bas”.

 

12

Reyi logakas – 1Yesos anden bl’ens vru gublas: “Pea fihen logipa, paten hufra boli, rotamkrepapa, tallen vuna, ixi neken tu logakas i len nai. 2Ami pa e keken hada toyge logipan jabas. 3Ni ey su dripen golken i lukeken ne su smi kiras. 4Luli e keken miti hada: ey šuten ei ta ku kopa i bai preken. 5Lwi keken miti in ey doryen ne; i bi mitis e lwi keken, ada golkon ada doryon. 6E del lwi pi, balub’ipa; keken gu mepi su ke: ey der katoma vu yo ipa! 7Ni ti logakas ken hugà: Sa galfi; oy doryes i gafa yos. 8I su dripen doryen i hyen ne hebi logipa. 9Igi domma ki per hensi logipa? Aler i dadorer ti logakas i ver logipa tu mitis. 10A mi tren si frea:

Tekla tallakas pumyen

mon kopa kupan;

11yu Pia sa pon

i mizzi vu yon neas”?

12Igi ey enen klempe ne ni zaven tupa; eki neten e ken si gubla vemi nes. I su puren len.

 

Vlika tu Kesaros – 13Ni ey keken en Farisyis in Erodis gai name ne lu qara. 14I su alen ey ken: “Dyadi, oy lume a drimaka i dele mèa; eki mi smô yu peas, ni vyu drima mitre Tuman fela. Ve vlika tu Kesaros mayri? Ako ve ri mi?”. 15Ni e su lute yen munsa ken: “Vidi a dedye no? Klapes tliga gai o se”. 16In ey kapen. Igi e ken: “Kan si mea i tifra?”. ey


buken: “Nu Kesaros”. 17Yesos ken: “Ves tu Kesaros ta nu Kesaros i tu Tuma ta Tuman”. In ey nakon yuné.

 

Sadukyis i lusama – 18alen en Sadukyis ka ke mi lusama i sdeken su ke: 19“Dyadi, Mosos puren frun ai pin nipa dore i pure velva misu ipas, nipa twi klapes velva gai ve widis vu nipa. 20Pa melun gli nipas: isa den velva i doren su pure mi wida; 21igi ja den va ni doren su pure mi wida; i semi dya 22i mèa huglì puren wida. Mand’ixi ema ei vena doren. 23Ami ey lusamer, vena stomer ka? Gli su den gu velva”. 24Yesos esi buken: “A mi misse misu lute Freas ismi Tuman droa? 25Eki ami ey lusamer yu doris mi der velva ri velpa, ni gu iplas du boras. 26Smoi hensi doris ka lusamer a mi tren du fula nu Mosos, hensi fixupa, Tuma gu blen su ke: O Tuma nu Abramos, Tuma nu Isakos i Yakobos? 27Mi Tuma nu doris ni samis! Mami a misse”.

Isa hu stahas – 28Igi pi hu fratas ka lapen qera ga nenen i su sen gu e goi buken, epen: “K’isa hu emi staha?”. 29Yesos buken: “Isa: Lapyes, Isralyus, yon Pia Tuma bli Pia; 30igi a luber Pia Tuma su dai sula, dai hipa i dai dra. 31I ja sa: “A luber ka neni gu imi na. Mi miti staha mui vizi gu sa”. 32Igi frata ken: “Goi a ken, Dyadi, i vyu drima E bli i mi miti moi ne; 33lube su dai sula i dai hipa i dai dra i lube ka neni gu imi ga sye mui gu emi raun numa i husta”. 34Yesos su s’e lumi buken, ken: “A mi nai yu Tuman yoka”. In ema nwi del masda sdeke.

 

Yesos ipa nu Davidos – 35Yesos ludel ble su mitre du muda: “Vidi ana fratas ke Mesyos ipa nu Davidos? 36Ek’imi Davidos ken, tun yu Hari Huma:

Pea ken tu yo Pia:

Kates yo jemi,

tis o pate ya parris

gu kyata tu takas.

37Imi Davidos ae ne Pia: igi gu ma’e ye ipa?”. I piddi tupa lapyel gussi ne.

38E kel su mitre: “Ses tu fratas ka lube vule su vri storas, bede huas du šoras, 39de isa katas du sinagas in isa upas ami skrupas. 40Es makre megas nu milvas i lakae pe vri leras; beder mui tazi stera”.

 

Milvan numala – 41I su katen fu niza, gumel gu tupa hyel tligas du niza. I bi zizis hyel bis. 42Ni mizi milva su alen hyen loi tingas, somi p’ili chi. 43Igi su aen heldas ken: “Drimi o ke: si milva hyen du niza mui gu ema miti. 44Ema su ven gi bini, adi va, su gi miza, paten gi emya, emya va del vu same”.

 

13

Isika nu mudan gaka – 1E su hebe muda, helda ken: “Dyadi, nites ki teklas i tallas!”. 2Yesos buken: “A se si mami tallas? Mi tekla ku tekla loner ki mi makkor”. 3E su kate puka nu Duydas fu muda, Petros, Yakos, Yoyos in Andros sdekel tu apa: 4“Kes, ami sa meyer i ki zila si emya mer ga manter?”.

5Yesos anden ke: “Ses tu mèa vyades na! 6Bis aler pu yo aka su ke: ‘Sa no’, i vyader bis. 7I su laper hensi trakas mi ga stapes; eki ako sa meye ni mi lwi manda. 8Eki fema vemi fema traker in yoka vemi yoka; gravas ku grâ i malotas. S’anda nu rayas.

 

Isovun rillas – 9Ni ses tu imi ga! A dapor tu sinedros, šutor du sinagas, šunò meher fu stekudas in dias vu skese funés. 10N’isi dake Lilya mayko tu emi fora. 11In ami a gamor nai dapo, mi ga tides ki aker ke, ni kes ki t’ika vor an: misu a ka bler, ni Hari Huma. 12Nipa daper nipa tu dora,


mapa ipa in ipas ler vemi vomas i doryer. 13A fesor yu ema šu yo aka, ni ka dummer tis manda hemor.

 

Uša nu Yudyus – 14Ami a ser ušan traza tai upi mi salo, ka tre netes, igi ka du Yudyus deves ku pukas; 15ka ku qema mi uyes ebe klape aba du mega; 16ka du gresa mi lwales klape svola. 17Mukas vu ebili venas i tas memer ti vasas! 18Leres sa mi meye lu kuta; 19su ti vasas rada gu lori yu kajan anda, pun yu Tuma, tis savasi ismi lori mer. 20Ai Pia mi mive ti vasas, mi pea heme ga. Ni vu adavuns e lipen, miven ti vasas. 21Igi ai ada ker: ‘Sai, Kristos sai, sai e tai’, mi toes; 22midri kristos i midr’iskas su vaser i per zilas i madadas vu vyade, ai masi, ei adavuns. 23Ni deles! O isken emya.

 

Lwala nu pean Ipa – 24Ti vasas ixi ti rada,

faha klofer ga

i doma nwi ver gi fuha

25i fyas ander we yu bora

i droas ki du boras bregor.

26Igi sor pean Ipa ale ku poas su mami droa i šila. 27In e keker iplas i suter gi adavuns yu chi hofas, yu grân banâ tis boran banâ.

28Yu suvya vekes si gubla: ami ye stifa ši mo lall’i pe bladas, a lume hafa neni; 29esi ei a ami ser meye si bas, lumes e neni, tu gemas. 30Drimi o ke: si kyula mi meler isi emi sa meyen. 31Bora i grâ meler, ni yo blas mi meler. 32Ixi, hensi ti vasa ri t’ika, mèa lute, en’iplas du bora, en’Ipa, ni pli Mapa.

33Deles, hankes, misu lume ami stai ika. 34Gu ka elnen vu tela su puren gi mega i ven mâ tu hadas, ema gi peya, i stepen genda se tu. 35Igi ses tu, misu lume ami megan domma lwaler, ai imala ri ramala ri ami kikiran lisa r’ivasa, 36gai mi hege zazi su nine planyi na. 37Ta o ke an, ke tu ema: hankes!”.

 

14

Rasta nu sinedros – 1Egi ji vasas isi Lusampa in Azimos i babi tivudas i fratas lenel gu domme ne su vyade gai dorye. 2Eki kel: “Mi pai lilla, gai foran šota mi meye”.

 

Dulma nu Betanyus – 3Yesos du Betanyus du mega nu spifi Simos. Su e kropa, vena hegen su alabi bulala tui su vuda gyi su byi gifra mami sya; kaken alabi bulala in awen vuda ku ye kopa. 4Ada hullen hunès: “Vidi si šala nu gyi vuda? 5Si vuda maol sitye mui gu dijek tlikas i ve tu mizis!”. I svassi vemi va.

6Igi Yesos ken: “Pures va; vidi gene? Va manten en goi yanka; 7eki mizis bari sunà in a ma’gotye nes ami ge, adi mi bari de no. 8Va pen ki gi mâ su issi svude yo vua vu grua. 9Drimi o ke mupi dai rava, upi Lilya sovor, ei vu vi tayta blakor ki va pen”.

 

Foda nu Yudos – 10Igi Yudos Iskaryos, pi hu Pijik, len babi tivudas, vu dape Yesos. 11Es su lape sumen i siken ve tlika. In e lenel mamsi masga vu dape.

 

Ista nu mepi dulma – 12Isa vasa nu Azimos, ami Lusampa hustol, heldas ken en: “Upi a ge oy le iste gai a ma’kre Lusampa?”. 13Igi e keken ji heldas su ke: “Les mara i pea aler su wala su lâ; heles 14in upi e eber, kes tu megan domma: Upi yo tepa gai tai kre Lusampa su yo heldas? 15Oli megada e kanyer mami teba su chefas, š’isti; tai istes ons”. 16Heldas len i su eben mara ninen gu e ken in isten vu Lusampa.


Kyonun fodaka – 17Imala su alen e hegen su Pijik. 18Su ey kropa i kre, Yesos ken: “Drimi o ke, pi hunà, ka kre sunò, foder no”. 19Igi ey anden ga glae i ke p’ixi pi: “Ta no?”. 20In e ken: “Pi hu Pijik, ka slude sunò du taya. 21Pean Ipa le, gu frun hensi ne, ni mukas vu ti pea yukà pean Ipa fodo! Gimi vu ti pea ai lori kyuvel!”.

 

Lanka nu Bahari Ewkarista – 22Pai kr’e klapen kna i su gyenen goyka, sten i ven ens su ke: “Klapes, sa yo vua”. 23Ixi klapen glipa i vuben, ven in ema glen. 24In e ken: “Sa yo kluma, kluma sindan, awun vu bis. 25Drimi o ke o nwi gler jaba logyan tis vasa o gler luli du Tuman yoka”.

 

Pura nu heldas – 26In ey su lisen halisa heben tu puka nu Duydas. 27Yesos ken: “Ema loner pofun su frun:

O šuter babada

i bablas vuhor.

28N’ixi lusama o iser na du Galilyus”. 29Igi Petros ken: “Ei ai ema pofor o mi”. 30Yesos ken: “Drimi o ke: deni a savasi du s’imi mala, isi kikira liser ji las, spuler no di las”. 31Ni e mami dummi kel: “Ai ei aker dore sunà, mi spuler”. Semi ei mitas kel.

 

Tu Yetsemus – 32Egi ey hegen magr’aun Yetsemus in e ken tu heldas: “Kates sai, o su lere”. 33Klapen sugà Petros, Yakos i Yoyos in anden mede zava i teda. 34Yesos ken: “Yo hia glai tis dora. Lones sai i hankes”. 35Ixi su len wi fu, hyen ga tagya i lerel ai masi mele ti asa yugà. 36I kel: “Abbà Mapa! Emb’an masi, naes si glipa yunò! Ni mi ta o ge, ni t’a ge”. 37Su lwalen ninen nes plany’i ken tu Petros: “Simos, plane? Mi ganen hanke pli pi asa? 38Hankes i leres gai mi buno; huma isti ni klaka šagi”. 39Luli su ga naen lerel su ke imi blas. 40Su lwalen ninen nes planyi, yen neas su ga paplen i mi lumel ki buke. 41Dya l’alen in e ken: “Fui planes i blanes! Gonsi, as’alen: sai, pean Ipa dapo tu kiras nu ribakas. 42Hunes ga, oy les! Sai, ka fode no neni”.

 

Klempa nu Yesos – 43I zai e su lwi ble, Yudos hegen, pi hu Pijik, i suné tupa su glevas i golkas kekun yu babi tivudas, fratas i grumis. 44Ka fodel ne ven si zila: “Ka o deyer, ta ne; tindes i games ne nai su goi binta”. 45Igi nenen ga su ke: “Rabbi” i deyen ne. 46Es dripen i tinden ne. 47Pi hu timis, su hollen gleva, teten hada nu babi tivuda i zaken lapa. 48Igi Yesos ken: “Gu vemi rona su glevas i golkas a alen klape no. 49Emi vasa o hunà mitre du muda in a mi tinden. Igi Freas ga mantes!”. 50Igi ema su pure ne deven. 51Ni lukala helel pli storun su svafa in ey staken ne. 52Ni e su puren svafa stami deven.

 

Yesos fu sinedros – 53Igi Yesos gamon babi tivuda i tai emi pima nu tivudas, grumis i fratas ga suten. 54Petros helen yu nai tis du svara nu babi tivuda; in e kati hu hadas su hufe ga fu râ. 55Egi pimas nu tivudas i dai sinedros lenel skesa vemi Yesos gai pate tu dora, ni mi ninel. 56Eki bis skasel midri vemi ne in esi skesas mi sevi. 57Ni ada hunen ga skese midri vemi ne su ke: 58“Os lapen e su ke: O makker si muda pun yu pean kiras in ebi di vasas manger miti mi pun yu pean kiras”. 59Ni eni hensi sa skesa sevi. 60Igi babi tivuda su hunen ga du suta, sdeken Yesos su ke: “A buke mia? Ki ey skese vemi na?”. 61Ni e heyel i bukel mia. Luli


babi tivuda sdeken su ke: “A Kristos, Ipa nu Goyki Tuma?” 62Yesos buken: “O ta!

In a ser pean Ipa

Kati jemi Droan

In ale su boran poas”.

63Igi babi tivuda su foše ga storas ken: “Vidi lwi dako skesis? 64A lapen ranka; ki tie?”. Ema droken e doran engi.

65Igi ad’anden kode vemi, sval’en papa, rete in en ke: “Etes”. Egi hadas šutel ne.

 

Mias nu Petros – 66Su Petros pu du svara, va-had’alen nu babi tivuda 67i su se Petros hufe ga, spaken i ken: “Ei a su Nazareti, su Yesos”. 68Ni e mien: “O mi lume i mi nete t’a ge ke”. Imi heben svara i kikira lisen. 69I va-hada su se lwanden ke tu timis: “E hutàs”. 70Ni e luli mien. Ixi wi timis luli ken: “A ski hutàs su a Galilyi”. 71Ni e anden rable i trite: “O mi lute ti pea a ke”. 72Ja la kikira lisen. Igi Petros tayten ti bla Yesos ken: “Isi kikira liser ji las a spuler no di las”. I vunden nele.

 

15

Yesos fu Pilatos – 1Ivasa babi tivudas su grumis, fratas i dai sinedros, ixi pen lika, lingen Yesos, gamen i dapen tu Pilatos. 2Igi Pilatos anden sdeke: “A dia nu Yudyis?”. In e buken: “A ke sa”. 3Egi babi tivudas dryel bi revas. 4Pilatos luli sdeken: “A buke mia? Se maki bas a revo!”. 5Ni Yesos nwi buken, sovi Pilatos lonen nakun.

6Vu lilla e kaddi himel tilvaka koli yen epa. 7Pi aun Barabos du tilva sui skapis ka pai šofa pen droda. 8Tupa su zai hegen anden epe ki e bari label. 9Igi Pilatos buken ens: “A ge o hime dia nu Yudyis?”. 10Eki lumel babi tivudas dapen šu gruka. 11Ni babi tivudas rašen tupa gai adi e hime Barabos. 12Pilatos dilyen: “K’igi o pen tukà a ae dia nu Yudyis?”. 13I luli ey waken: “Stetes!”. 14Ni Pilatos kel: “E pen ki rea?”. Igi ey waken mui dri: “Stetes!”. 15I Pilatos su ge gole bia himen Barabos i su šakapen Yesos dapen ne gai steto.

 

Valsya su tukas – 16Igi trekas gamen ebi svara, somi Pretoros, i sawen dai chinda. 17Svalen ne su slasa i su ninken tuki valsa paten ku kopa. 18Ixi anden hue ne: “Ho, dia nu Yudyis!”. 19I šutel ye kopa vru siha, kodel vemi in evel fu. 20Su bullen, stamen yu slasa i lupaten ye storas, ixi gamen hebi vu stete.

 

Rayi fela – 21Igi ey deken pi ka melel, Simos yu Kirenus k’alel yu oba, mapa nu Alexandros i Rufos, kape stena. 22Igi gamen Yesos t’upa Golgotus, ki geke bogan upa, 23i numen ula šosi su murya, ni e mi klapen.

 

Yesos stetun – 24Ixi ey steten ne i nanen storas hugà su en’enta ta em’akel klape. 25Xi asa ivasan ami ey steten ne: 26i tifra su steran spina kel: Dia nu Yudyis. 27Ei ji klepas steton sui ne, pi jem’i pi lemi. [28].

29Kas melel prekel ne i, su zue kopa, kel: “Ah, a ka makke muda i lumange ebi di vasas, 30hemes imi na s’uye stena!”. 31Semi ei babi tivudas sui fratas su bulle kel: “Hemen mitis, mi ma’heme imi ga! 32Kristos, dia nu Isralyus, sopi uyes stena gai oy se i toe”. In ei kas sui stetun prekel ne.

 

Šeda i dora – 33Su ravas’alen, klopa mon ku dai rava tis hisman di asa. 34Di asa Yesos waken su dri kâ: Eloì, Eloì, lema sabactàni?, ki geke: Yo Tuma, yo Tuma, vidi puren no? 35Ada hu timis su lapen


kel: “Sai, e ae Elios!”. 36Pi pelen floge dofa su grula i su paten ku siha vel gle su ke: “Vipes, oy ses ai Elios ale mye ne yu stena”. 37Ni Yesos su mami waka doren.

38Swa mudan kozen du ji stas, yu huni tu muni.

39Igi pajaka ka funé, su sen dor’esi, ken: “Drimi si pea Tuman Ipa!”.

40Tai ei ani vena ka gumel yu nai, hukàs Maryus nu Magdalus, Maryus mava nu kuyi Yakos i Yosos i Salomos, 41ka helel i hadel ne ami lwi du Galilyus i bi mitis oyun Yerusalus suné.

 

Grua – 42Imala su fui hegen su e Paraskevus somi zivan yasa, 43Yusepos nu Arimatyus, pugi chika nu sinedros ka ei vipel Tuman yoka, masdi len Pilatos epe vua nu Kristos. 44Pilatos ga naken e ši dori i su aen pajaka sdeken ai dori yu bai. 45Su spunon yu pajaka laben dorpi vu Yusepos. 46Igi e su tisken svafa puyen ne yu stena i su bayen du svafa buren du dorpa roti du tekla. Ixi dumbapen vokla fu dorpan eba. 47Egi Maryus nu Magdalus i Maryus mava nu Yosos mel gume upi e burol.

 

16

Lusama nu Yesos – 1Ziva su melen Maryus nu Magdalus, Maryus nu Yakos i Salomos tisken yuyi vudas vu le trupe Yesos. 2Mat’ivasa isa vasa ixi ziva ey len dorp’ami kyufa. 3Kel hugà: “Ka dumber vokla yu dorpan eba?”. 4Ni su nite sen vokla ši dumbun nai, enai bai mami. 5Su ebe dorpa sen luki kati jemi vavi storun i zaven. 6Ni e ken: “Mi zaves! A lene Yesos Nazareti, ta stetun. E lusamen, e mi sai. Sai upi buron. 7Sopi les, kes tu ye heldas i Petros e ise du Galilyus. Tai a ser, gu e ken”. 8In ey su heben deven dorpa su ey zavun i zatun. I ken mia tu aska su zavel.

Smeas – 9E su lusamen am’ivasa isa vasa ixi ziva isi mehen fu Maryus nu Magdalus yukà traten gli hasas. 10Va len sove tu ye helekas ka du dorga i nelâ. 11Ni ey su lapen e sami i son yuvà mi gen toe. 12Ixi sa e mehen fu ji hunés su miti mida ey su fele tu oba. 13Ei ey lwalen sove tu mitas; ni gen toe eni ens.

 

Kenka nu Hildas – 14Mandi mehen fu Pipik su ey kropa i reken šu yen mitoa i sulan tata ey su mi toen kas sen ne lusami. 15Yesos ken: “Les dai rava i ketes Lilya vu emi ma. 16Ka toer i kolaor e hemi, ni ka mi toer steror. 17I sa zilas ki suyer kas toe: pu yo aka trater hasas, bler luli tegas, 18klaper vissas du kiras in ai gler ani kunka mi rakor; burer kiras ku rewis i sas gower”.

 

Olta nu Yesos – 19Pia Yesos su blen ens olten tu bora i katen Tuman jemi.

20Igi ey elnen i keten embi, Pia su yanke sui nes in awke bla vru nimyas ki suyel.